VTI National Transport Research Database

Center for Transport Operations Research, Applications and Education (Center for Transport Operations Research, Applications and Education)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2007-12-01 -- 2009-12-31 ; 250000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200703484
Subject(s): Abstract: Det föreslagna centrets aktiviteter förväntas bidra till att: Utveckla metoder för planerings-, övervaknings- och regleringssystem av transporter. Utveckla generella principer och metoder för skapande av den informationsinfrastruktur (INFOstruktur) som behövs för beslutsfattande på olika nivåer. Erbjuda transporttjänster för att möta kundernas behov (inklusive grupper som ökar i betydelse, till exempel äldre) på ett effektivt och produktivt sätt. Bidra till uthållighet genom förbättrade, effektiva och socialt medvetna transporter. Utbilda en ny generation inom transportområdet för att ta hand om det framväxande behovet av stora databaser och nya datorverktyg. Identifiera möjligheter för utveckling av nya innovativa tjänster. Tjäna som en ´framskjuten spanare´ för framtida teknologier och deras potential att förbättra transportsystemen. Verka för internationellt samarbete.Abstract: The objective of this planning proposal is to develop and submit a plan for the establishment of a problem-based, multimodal, transport operations research and applications center that will fill a critical gap in transport research. The activities of the proposed center are expected to make contributions by: Developing methods for designing, monitoring and, controlling operations of transportation systems. Developing general principles and methodologies for creating the information infrastructure (INFOstructure) needed for decision making at various levels. Delivering transport services that meet the needs of the customers (including groups of increased importance, such as elderly) in an efficient and productive way. Contributing to sustainability through improved, efficient, socially conscious operations. Educating the new generation of transport professionals to deal with the emerging requirements for large databases, and new computing tools. Identifying opportunities for development of new, innovative services. Serving as an ´advanced scout´ of future technologies for their potential to improve delivery of transport services. Promoting international collaboration.
Item type:

Powered by Koha