VTI National Transport Research Database

Värdet av Trafikverkets Öppna Data (The Value of Open Data at the Swedish Transport Administration)

  • Rudmark, Daniel
  • Viktoria Swedish ICT AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4339
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2014-03-17 -- 2014-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2014/15179
Subject(s): Abstract: I takt med att graden av digitalisering i samhället ökar, ökar också komplexiteteten för organisationer att erbjuda ett heltäckande utbud av digitala tjänster. Ett sätt att adressera detta är att öppna upp tillgång till ex. en organisations data via publika API:er så att externa tredjepartsutvecklare istället kan utveckla tjänster mot slutanvändaren. Trafikverket har på olika sätt gjort denna typ av insatser ex. genom DATEX II och två API:er på Trafiklab . Idag har flera hundra individer och företag registrerat sig för att få tillgång till API:erna vilket gjort att Trafikverkets information nu finns i en mängd nya sammanhang som ex. bilnavigatorer, appar till smarta telefoner, webbsidor och elektroniska skyltar. Trots att informationen används i nya sammanhang, är det i dagsläget mycket oklart vilket värde de tjänster som baseras på sådana öppna gränssnitt har. Syftet med projektet är därför att undersöka hur värdet av tjänster baserade på öppna gränssnitt kan uppskattas. Detta sker 1) genom en kartläggning av de tjänster som skapats mha av öppna data 2) en definition av vad värde i detta sammanhang består av (baserat på befintliga IT-strategier, dagens uppfattningar inom myndigheten samt forskning inom området). Baserat på befintliga tjänster samt förankrat värdebegrepp kommer projektet ta fram en modell för att uppskatta värdet av tjänsterna samt en metod för att genomföra denna uppskattning.Abstract: As the degree of digitalization in the society increases, so does the complexity for organizations to cater for a full-fledged offering of IT-based services. One way to address this challenge is to grant access to an organization’s databases through public APIs, thereby enabling external third-party developers to design end-user IT services. The Swedish Transport Administration has taken several steps towards this type of external service development through e.g. DATEX II and two open APIs on Trafiklab.se. Currently, hundreds of individuals and commercial firms have registered for access to these APIs which have made the administration’s information available in an array of new contexts such as smartphone apps, web sites and car navigators. However, while this information is used in many new contexts, it is currently little known of the value these services represent. The purpose of this project is hence to investigate how the value of services based on open data can be assessed. This will be done by 1) surveying available services available to end users 2) a definition of what value in this context means (grounded in existing IT strategies, the perceptions held by employees at the administration and available research). Based on the existing services and an anchored value concept the project will develop a model for assessing the value of these services together with a method execute the assessment.
Item type:

Powered by Koha