VTI National Transport Research Database

Bortom benämningen på entreprenadformer/Utvärdering av innovationsskapande processer vid totalentreprenader i infrastrukturprojekt (Beyond denomination for contract form)

  • Nyström, Johan
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2013-10-01 -- 2014-10-01 Registration number:
  • Trafikverket 2013/70073
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med föreliggande projekt är att med stöd i ett antal fallstudier fördjupa förståelsen av vilken betydelse entreprenadformen har för innovationsklimatet och projektresultatet och – mera generellt – hur rollfördelningen mellan beställare, utförare och konsulter ser ut under olika förutsättningar. Projektet ska ge underlag för byggsektorn och Trafikverkets utveckling av innovationsprocesser och riktlinjer för upphandling av totalentreprenader med ”Mer Nytta För Pengarna”. En central fråga är vad som styr beställaren när det gäller utformning av ett projekt och vilka motiv finns bakom att beställaren styr vissa saker men lämnar andra saker öppna. För att få en djupare förståelse av vad beställaren ska styra och hur parternas kompetens bäst kan komma till sin rätt är tanken att studera ett mindre antal projekt i detalj och där studera ett antal aspekter.Abstract: The purpose with the project is with support of a couple case studies enter deeply of which importance contract form has for the innovation climate and the project result. The project shall form the basis of innovation processes and guiding principles.
Item type:

Powered by Koha