VTI National Transport Research Database

Partikelemissioner från fartyg

  • Fridell, Erik
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Sjöfartsverket, Västra Götalandsregionen ; 2005-01-01 -- 2006-12-31 ; 600000 kronorSubject(s): Online resources: Abstract: För att säkerställa en god luftkvalitet i hamnstäder och uppfylla morgondagens normer för partiklar i omgivningsluften behövs en förbättrad kunskap om partikelemissioner från marina dieselmotorer. Projektet syftar till att kartlägga primära partikelemissioner från fartyg med avseende på partikelstorlek. Studien bygger på en serie av representativa fältmätningar under verkliga driftsförhållanden ombord på 3 st. fartyg och innefattar flera typer av marina dieselmotorer / bränslen och driftsätt. Förutom totalstoft (TSP) kommer emissionsfaktorer för fina partikelfraktioner, dvs PM10, PM2,5 och PM1,0, att tas fram. Partikelemissioner från tre stycken fartyg har uppmätts. Mätningarna inkluderar dels utspädningssond och uppsamling på filter för att få totala partiklelemissioner och dels användandet av en impaktor för att mäta storleksfördelning av partiklarna i den varma rökgasen. Generellt observerades stora partikelemissioner. Vidare uppmättes en relativt stor andel stora partiklar, kring 10 ?m. Dessa tros höra samman med att residual oil användes och att sotpartiklar lossnar från ytor inne i motorerna. En stor variation i både totala mängden partiklar och storleksfördelningarna uppmättes mellan de olika fartygen. Vidare så varierade emissionerna med motorlast och svavelhalt. En av motorerna har ett SCR system och där observerades en halvering av partikelhalterna efter katalysatorn. Abstract: There is a growing concern about the health effects caused by particulate matter (PM) in the air. There are not many studies where the size distributions of particles emitted from ship engines are presented. This has probably in part to do with difficulties in performing accurate measurements. Further, there is even less information available regarding how the operating conditions influence the emission of particles and if the size distribution varies. The operating conditions then include engine load, fuel quality and the use of after treatment like catalysts for NOX reduction. In this study we report measurements of particle size distributions from three different ships. The measurements where made for different engines and during different operating conditions. We also investigated how an SCR system influences the particle emissions. The particle sizing experiments were performed with a cascade impactor placed in the hot gas inside the exhaust tube. Particle emissions from three different ships were studied. Large emissions and a strong dependence of the sulphur content in the fuel were observed. The particle sizing measurements revealed large amounts of relatively large particles that are attributed to re-entrained soot particles from walls in the engine systems. The size distribution was found to vary between the ships. Further, the dependence on particle emissions on engine load was found to vary between the ships. Particle emissions were also measured before and after a SCR system. It was found that the emissions were reduced to about half over the whole size-range by the SCR system. These results imply that emissions from ships have a large influence on air quality. This is especially true for the air in cities with large ports but the particles sizes observed here also indicate that the particles emitted from ships can be transported over wide ranges. Further, the size distributions of emitted particles have implications on the influence on atmospheric chemistry by shipping.
Item type:

Powered by Koha