VTI National Transport Research Database

Säkerhetsorganisation, säkerhetskultur, riskhantering och sjösäkerhet – ett temaprojekt för implementering (Safety organisation, safety culture, risk management and safety at sea - a thematic project for implementation)

  • Jense, Göran
  • Växjö universitet, Universitet eller högskola, 202100-3187
Sponsors, duration, budget: World Maritime University, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus, Sjöfartsverket, Vinnova ; 2001-12-01 -- 2006-12-31 ; 8900000 kronorRegistration number:
  • Vinnova
Subject(s): Online resources: Abstract: Temaprojektet avser att i nära och kontinuerligt samarbete med sjöfartsbranschen studera sjösäkerhet relaterad till säkerhetssystemen ISM-koden (International Safety Management Code) samt de inom sjöfarten till koden kopplade kvalitetssäkringsserierna ISO 9000 och 14000. I tillämpliga fall skall även övriga regelverk i sjösäkerhetssyfte beaktas. En övergripande målsättning för temaprojektet är att genom kunskapsåterföring till sjöfartsbranschen och dialog med denna generera verktyg och åtgärdsprogram för praktisk applikation i sjösäkerhetsbefrämjande syfte. Temaprojektet, som genomföres i fyra inbördes komplementära och interdisciplinära delstudier, skall fokusera på såväl frakt/last- som passagerarfart och därvid primärt omfatta fartyg med bemanningar, rederier/managementbolag, klassningssällskap, nationella sjöfartsmyndigheter samt IMO (International Maritime Organization). Studien har stor relevans genom sin ansats mot organisatoriska och kulturella faktorer (bl.a. Safety and Cultural Management) relaterade till komplexet människa, teknik och regelsystem, områden där vetenskapligt grundad kunskap väsentligen saknas både i Sverige och internationellt. Härigenom och genom de resultat temaprojektet avser att ge kan det på ett värdefullt sätt bidraga med behövlig och praktiskt orienterad kunskap för ökad sjösäkerhet gällande tolkning, implementering och harmonisering av nämnda säkerhetssystem, liksom inom områdena Safety och Cultural Management. De olika delprojekten och deras rapporter behandlar olika aspekter av säkerhetsarbetet och implementeringen av befintliga regler och bestämmelser. Bland de slutsatser om förhållandena till sjöss i relation till säkerhetsaspekter som dragits kan nämnas: Övertro på tekniken; besättningar tenderar att vara för små; utmattning; det finns för många säkerhetsbestämmelser, färre och mera pregnanta regler och bestämmelser skulle följas bättre; otillräcklig kommunikation och förståelse mellan fartyg och landorganisation; kulturella och språkskillnader ombord är ett stort säkerhetsproblem liksom även arbetsmiljön ombord. Abstract: The thematic project's purpose is to study safety at sea in relation to the ISM code (International Safety Management Code) and the shipping related quality standards ISO 9000 and 14000 in constant co-operation with the shipping industry. Where relevant, other rules and regulations for safety at sea should be considered. An overall objective for the thematic project is to generate tools and programmes for practical applications in aid of improved safety at sea by feeding new knowledge and conducting a dialogue with the shipping industry. The thematic project, which is conducted in four complementary and interdisciplinary studies, will focus on both cargo and passenger shipping and cover ships and crews, shipowners/management companies, classification societies, national maritime administrations and the IMO (International Maritime Organization). The study is highly relevant by its attempt at identifying organisational and cultural factors (e.g. safety and cultural management) related to the complex man, technology and rules and regulations. These are areas where scientifically based knowledge is largely lacking both in Sweden and internationally. The results from the thematic project can contribute needed and practically oriented knowledge for increased safety at sea as regards interpretation, implementation and harmonisation of these safety systems as well as in the areas of safety and cultural management. Reports are written in Swedish and English. The different parts of the project and their reports discuss various aspects of the safety work and the implementation of existing rules and regulations. Among the conclusions on conditions at sea in relation to safety aspects, the following can be mentioned: Blind faith in technology; crews have a tendency to be too small; fatigue; there are too many safety rules, fewer and more to the point rules and regulations would be followed better; insufficient communication and understanding between ship and shore organisation; cultural and language differences on board constitute a great safety problem just like the on board working environment.
Item type:

Powered by Koha