VTI National Transport Research Database

COLSAFE - Ship collision safety assessment

  • Ringsberg, Jonas
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Chalmers tekniska högskola AB, Lighthouse Maritime Competence Centre ; 2010-09-01 -- 2011-04-30 Subject(s): Abstract: Projektet är en fortsättning på de tidigare projekten SAFECOLL och HASARD. I projektet studeras hur lång tid det tar för ett fartyg som har skadats i kollsion med ett annat fartyg att kantra. Simuleringar görs sekventiellt av extern dynamik, inre dynamik följt av beräkningar av läckstabilitet med hänsyn till ett antal parametrars osäkerhet och naturliga variation. Osäkerhetskällor och parametrar som mest påverkar spridningen i den beräknade tiden till kantring redovisas. Olika kollisionsscenarier utreds och jämförs för olika fartygstyper, kollisionsvinklar, hastigheter etc.Abstract: The project is a continuation of the previous projects SAFECOLL and HASARD. The time to capsize for a damaged ship struck by another vessel is studied. External dynamics, internal dynamics followed by damage stability calculations are simulated sequentially taking into account the uncertainty and natural variation in a number of parameters. It is demonstrated which sources of uncertainties and parameters that influence the most the scatter in the estimated time to capsize. Various collision scenarios are investigated and compared considering different ship types, collision angles, ship speeds, etc.
Item type:

Powered by Koha