VTI National Transport Research Database

Baltic Master II

Sponsors, duration, budget: EU, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus ; 2009-01-21 -- 2012-01-25 ; 4000000 kronorSubject(s): Online resources: Abstract: Det övergripande målet för Baltic Master II är att förbättra den beredskap som finns på land vid oljeutsläpp i Östersjön samt att stärka det förebyggande arbetet mot sjöfartens föroreningar. Projektet för samman aktörer från ett brett spektrum av nivåer, allt från lokala, regionala och nationella myndigheter till forskningsinstitut, universitet och organisationer runt Östersjön. En viktig uppgift för projektet är att vara en koppling mellan den lokala / regionala nivån och den nationella nivån i syfte att kombinera praktiska kunskaper med strategiskt arbete. Baltic Master II satsar också på utveckling av praktiska lösningar på miljöarbetet i Östersjön. Beredskapsplaner för oljeutsläpp i kustområden och gemensamma sätt att behandla fartygsgenererat avfall är två frågor som kommer att utredas vidare. Projektet är uppdelat i fyra olika arbetspaket: projektledning och administration, kommunikation och information, förbättrad beredskap på land vid oljeutsläpp i havet, utökat förebyggande arbete mot föroreningar.Abstract: The overall aim of Baltic Master II is to improve the on-land response capacity to oil spills in the Baltic Sea as well as to enhance the prevention of pollution from maritime transport. The project brings together actors from a wide range of levels going from local, regional and national authorities to research institutes, universities and pan-Baltic organisations. Providing a link between the local/regional level and the national level is an important task of the project in order to combine hands-on knowledge with strategic work. Baltic Master II also puts a significant effort in developing practical solutions to environmental safety problems in the Baltic Sea. Oil contingency plans in coastal regions and common ways of treating ship generated waste are two examples which will be further investigated. The project is divided into four different work packages: project management and administration, communication and information, improved on-land response capacity to oil spills at sea, enhanced prevention of pollution.
Item type:

Powered by Koha