VTI National Transport Research Database

Människa-teknik-organisation inom sjöfarten (MTO on board)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2005-11-01 -- 2007-08-31 ; 1771000 kronorRegistration number:
  • Vinnova
Subject(s): Online resources: Abstract: Fartygen utrustas idag med fler och fler tekniska system som i allt högre grad integreras med varandra, dessutom ökar användningen av datorstyrd drift. Mjukvaruunderstödda system används inom många skilda områden alltifrån navigering och lasthantering till maskinövervakning och systemstyrning. Tidigare studier har indikerat att de applicerade mjukvaruunderstödda systemen inte alltid motsvarar systemanvändarens behov. I vissa fall har inadekvat systemanvändning ledd till ej avsedda resultat i form av olyckstillbud eller olyckor. Effekterna av detta har inte uppmärksammats i tillräcklig omfattning, varken inom utbildningen eller i rederiernas policydokument eller från myndigheternas sida. Vi har idag inte heller tillräcklig kunskap om andra latenta fel som kan finnas inbyggda i systemen. Studien avser att kartlägga och identifierade problem som kan vara förknippade med systemen, att identifiera de potentiella risker som följer av otillräckliga kunskaper om dessa samt att ta tillvara denna kunskap för framtida utbildning samt att bringa kunskap om detta till branschens aktörer. Ett huvudsyfte är att öka intresset för liknande frågor hos blivande sjöbefäl, att starta ett livslångt lärande och bidra till den professionella utvecklingen. Med en etnografisk ansats genomförs ett antal deltagande observationer och intervjuer i samtalsform. Datainsamlingen genomförs av Cadet Researcher (resurspersoner) som är sjöbefälsstudenter vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Resurspersonerna genomför datainsamlingen efter givna instruktioner ombord på handelsfartyg under den fartygsförlagda utbildningen under tidsperioden augusti – december 2006. Datainsamlingen omfattar bl.a. – dokumentation av den generella bryggdesignen – värdering av befintlig bryggutrustning ur ett användarperspektiv – kartläggning av hemmagjorda modifikationer av befintliga och alternativa mjukvarusystem – kartläggning av befintliga mjukvaruunderstödda system på bryggan ur ett operatörsperspektiv. Avsikten med projektet var att studera olika aspekter av utvecklingen av tekniska system i relation till handhavarna. Under insamlingen av data hittades några fall av problem med automatisering och integrering. På det hela taget visar data dock att de två vanligaste problemen på bryggan är larm och avskärmning av olika instrument och displayer. Detta visat att det kanske är fel att endast fokusera sofistikerad teknik. Vi måste fortfarande lösa grundläggande frågor när det gäller MTO. Vi måste lägga ner möda på att bygga ett system som väl överensstämmer med människans syn och hörsel i kombination med en krävande arbetsplats. Abstract: The development of technical systems increasingly follows one or more of the following routes: - Software changes with no visible effect on the interface. - Automation where effects propagate through systems without being visible or understandable. - Integrated systems with similar effects to automation but even more opaque to humans. The objective of the project was to study these trends, by using a combination of field study methods. Experienced researchers were complemented by briefly trained cadets to aid in the colloction of valid data. As this data collection was performed, some cases of problems with automation and integration were indeed found. However, as a whole, the data shows that the two most common problems on the ship's bridge were alarms and dimming. This shows that a focus on high-end technology only may be misdirected. We have still to solve very basic issues when it comes to human-machine interaction. The above examples show that we must put effort into designing a work system that resonates well with human vision and hearing, in combination with a demanding workplace.
Item type:

Powered by Koha