VTI National Transport Research Database

Miljövänliga antifoulingfärger inom rederi och transportnäring - evaluering av effektivitet mot marinväxt samt korrosionsskydd (Environmentally friendly antifouling paints)

  • Vikgren, Klas
  • Korrosionsinstitutet SCI AB, Svenskt företag eller organisation, 556520-4517
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2001-01-01 -- 2003-12-31 ; 3100000 kronorRegistration number:
  • Vinnova
Subject(s): Abstract: AIS 43 projektet har sin forskningsbakgrund i MASTEC programmet som finansierades av Stiftelsen för Strategisk Forskning och avslutades 2002. Internationellt har projektresultaten i hög grad bidragit till omprioriteringar inom CRAFT projektet SAFECOAT (Strain- Age- Fatigue- Environmental Coatings Options and Tests), som finansieras av EU Kommissionen och medverkande företag i Sverige, Norge, Finland och England främst avseende krav på testning av ytbehandlingssystem för barlasttankar. Under sitt första år kom projektet även att grundlägga studier av molekylär interaktion i färg mellan små organiska molekyler och större partiklar, vilka sedan vidareförts inom forskningsprogrammet Marine Paint som finansieras av MISTRA. Projektet har härutöver resulterat i utveckling av praktiska metoder för undersökning av friktion och uthållighet hos olika ytskydd. Exploaterbara innovationer: Nya metoder för effektivare studier av system för ytskydd i fartyg för att förhindra överraskande och farliga korrosionsangrepp i barlasttankar i olika fartygstyper som opererar på olika sätt vilket ger upphov till olika krav på ytskyddssystemen. En ny metod för studier av design av färgsystem på en molekylär nivå, samt en ny metod för att mäta skillnader i friktionsmotstånd för olika ytbeläggningar baserat på experiment i laboratorier och datorberäkningar för motstånd hos olika fartygstyper i fullskala. Betydelse för hållbar tillväxt: Projektet har bidragit till att skapa en kostnadseffektiv plattform för en avancerad dialog om ytbehandlingssystem i utsatta miljöer, vilken torde kunna ge betydande effekter även för anläggnings och processindustrin och utvecklas till ett internationellt ´Centre of Excellence´. Abstract: The project has a research background in the MASTEC programme which was financed by the Swedish Foundation for Strategic Research and was finished in 2002. Internationally project results have contributed considerably to new priorities within the CRAFT project SAFECOAT (Strain-Age-Fatigue-Environmental Coating Options and Tests), which is financed by the European Commission and participating companies in Sweden, Norway, Finland and England, mainly where demands on testing of coatings for ballast water tanks is concerned. During its first year, the project also started studies of molecular interaction in paint between small organic molecules and larger particles. These studies have been continued in the Marine Paint programme, financed by MISTRA. In addition, the project has resulted in development of practical methods of examining friction and durability of different coatings. Exploitable innovations: New methods for more efficient studies of systems for surface protection to stop surprising and dangerous corrosion in balllast tanks of different ship types which operate in different ways, which makes different demands on the surface protection system. A new method of measuring differences in friction resistance for different coatings based on laboratory experiments and full scale computer calculations for resistance in different ship types. Importance for sustainable growth: The project has contributed to the creation of a cost efficient platform for an advanced dialogue on surface treatment systems in exposed environments, which could give considerable effects even for the construction and process industries and develop into an international "Centre of Excellence".
Item type:

Powered by Koha