VTI National Transport Research Database

Utveckling av nytt rescuebåtsystem (Development of new Fast Rescue Boat System)

Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket, Vinnova ; 2003-11-01 -- 2006-12-31 ; 16947615 kronorRegistration number:
  • Vinnova
Subject(s): Online resources: Abstract: REBUS-projektets syfte var att avsevärt förbättra möjligheten att rädda liv med hjälp av FRB-system vid fartygsolyckor, men även att förbättra arbetsmiljön med syfte att minimera risker och undvika olyckor under rutinmässig hantering. En förstudie ”Hantering av rescue-båtar” finansierades av VINNOVA med 200 000 SEK under 2002 (VINNOVA Projektnummer P23011-1 A). REBUS-projektets målsättning var att ta fram en konfiguration och design av utrustning som gör det möjligt att utan stor risk för personalen sjösätta och ta upp en FRB på ett passagerarfartyg i sjögång motsvarande en signifikant våghöjd av 3 m eller mer. En prototyp av utrustningen ska tillverkas och installeras ombord ett passagerarfartyg och funktionen ska demonstreras. Ansatsen under REBUS-projektet var att arbeta med en helhetssyn på problemställningen, så att inte bara tekniska utan också mänskliga och organisatoriska faktorer analyserades. Följande moment ingick i REBUS-projektet: - Kartläggning av existerande FRB-system och erfarenheter, inklusive personlig utrustning för FRB-operatörer. - Framtagning av system- och funktionskrav samt teknisk kravspecifikation, med beaktande av ´Human Factor´ aspekter. - Underlag för konstruktion av FRB-system m h a systematiska modellförsök. - Konstruktion och tillverkning av prototypsystem, inklusive personlig utrustning. - Fullskaleprov ombord passagerarfartyg. Projektkonsortium: SSPA Sweden AB; Chalmers, Inst. för sjöfart och marin teknik; Stena Line; Landsort Maritime AB; AB Holms Varv; ASCE AB Ltd, Åland; Hydramarine AS, Norge; Sjöräddningssällskapet; Rescue International AB (RIAB); MSS Marine Safety Systems AB; Ingenjörsfirman S E Sörelius AB; Linköpings Universitet, Inst. för Teknik och naturvetenskap. Resultatet från REBUS-projektet består av två delar: - Ett REBUS-koncept med helhetssyn på problemställningen. - Ett första prototypsystem, innehållande delar av REBUS-konceptet, har konstruerats, tillverkats och testats på Stena Danica under hösten 2006. Förutsatt att det första prototypsystemet kan utvecklas vidare mot det fullständiga REBUS-konceptet, så kan följande slutsatser dras: - De två stora, riskfyllda momenten i sjösättning och upptagning av en FRB hanteras på ett sätt som, med de mått vi använt, innebär en avsevärd förbättring. Dels har den manuella hanteringen av fånglina och lyftvajer eliminerats, dels har problemet med pendling och svaj på en FRB vid en hög fartygssida avsevärt reducerats. Besättningarnas trygghet med det nya systemet är stor. - Den valda tekniska lösningen har minskat antalet nödvändiga handgrepp för FRB-besättningen. - Tiden som FRBn är i riskfyllda lägen vid fartygssidan har reducerats avsevärt. När det gället den personliga utrustningen för FRB-operatörer, så rekommenderar REBUS-projektet följande: - Besättningsmannen i en FRB-enhet bör vid alla arbetsmoment vara försedd med en torrdräkt, flytväst, hjälm samt vara utrustad med en bärbar vattentät VHF-apparat med headset. Sådan utrustning, delvis framtagen inom REBUS, finns ombord Stena Danica. Speciellt har en ny typ av flytväst, dedicerad för FRB-operatörer, utvecklats inom REBUS. Denna flytväst är certifierad och under produktion. Abstract: The aim of the project was to improve significantly the possibilities to save lives in ship accidents by use of rescue boats, but also to improve the working conditions in order to minimize the risks and to avoid injuries when exercising the rescue boat system. Based on the experience from the rescue boats of today, a new improved rescue boat system is developed, where the knowledge from ship officers, crews and ship safety schools are used. Within the project a technical design specification of an improved FRB, adapted to the new rescue boat system, is also developed. The new rescue boat system is tested by use of systematic model experiments in calm but above all rough weather, and further improvements based on the model tests are implemented. A prototype of the new rescue boat system is designed and manufactured, and full-scale demonstrations are carried out on a Stena passenger ship. The objective was to develop and design equipment that makes it possible, without any great risk for personnel, to launch and recover a rescue boat on a passenger ship in waves corresponding to a significant wave height of 3 m or more. A prototype of the equipment will be manufactured and installed onboard a passenger ship, and the operation will be demonstrated. A first prototype, consisting of parts of the REBUS Concept, was designed, manufactured and tested onboard Stena Danica during the autumn of 2006. Under the assumption that the prototype system can be further developed towards the complete REBUS Concept, the following conclusions can be drawn: - The two most risky moments in the FRB operations are handled in a way that is a significant improvement. Firstly, the manual handling of painter line and lifting has been eliminated, and secondly the pendulum problems with a FRB hanging at a high hull side has been significantly reduced. The FRB operators experience a great security with the REBUS system. - The chosen technical solution has reduced the number of necessary manual operations for the FRB crew. - The time the FRB is in risky situations at the hull side has been significantly reduced. - A crew member in a FRB unit should at all work be wearing a dry rescue suit, lifejacket and helmet and be equipped with a portable, watertight VHF unit with headset. Such equipment, partly developed within the REBUS project, is onboard Stena Danica. Especially, a new type of lifejacket, dedicated for the FRB operators, has been developed within REBUS. This lifejacket is certified and under production.
Item type:

Powered by Koha