VTI National Transport Research Database

Dimensioneringsunderlag för brandsäkerhet till sjöss (Design fire for fire safety at sea)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2005-08-01 -- 2008-03-31 ; 2000000 kronorRegistration number:
  • Vinnova
Subject(s): Online resources: Abstract: Målsättningen med projektet är att ta fram bedömningsgrunder för att beskriva brandförlopp och uppskatta brandrisker i passagerarutrymmen ombord på fartyg. Dagens regelverk tillåter nya alternativa fartygskonstruktioner förutsatt att en analys görs av brandrisker och brandscenarier och då är den dimensionerande branden ett centralt begrepp. Projektet syftar till att demonstrera förutsättningar och visa på användbara verktyg för att beskriva den dimensionerande branden. Projektet består av följande delar: Datainsamling; olycksstatistik, material- och inredningsinventering – Identifiering av kritiska händelser och brandscenarier – Insamling av tillgängliga branddata – Komplettering av branddata med hjälp av småskaliga brandexperiment och brandtester av lös inredning – Inventering av simuleringsverktyg för brandberäkning på fartyg – Storskaliga brandexperiment i hytt-korridor-scenario – Simulering av storskaliga experiment, med användande av framtagna branddata – Metodutveckling för dimensionerande brand – Spridning av informationen. Centralt i projektet har varit en riskanalys där speciellt bedömning av brandfaran varit viktig. För detta har krävts simuleringar för att kunna uppskatta energiproduktionen och gas/materialtemperaturen för konstruktionen. Verifierande simulering har också gjorts där resultat från ett tidigare genomfört storskaligt experiment jämförts mot simulerade data. Simulering av brand har stora osäkerheter på grund av att bränder omfattar kraftigt icke-linjära fenomen som gör att små variationer i ingångsdata kan ge stora variationer av resultat. Den verifierande simuleringen visade på god överensstämmelse. Verifieringen skänker viss trygghet åt tolkningen av övriga simuleringsresultat. Abstract: The aim of the project is to develop methods for describing fire development and fire hazards in passenger areas on board a ship. Current regulations allow alternative construction materials for ship construction provided an analysis of fire hazards and fire scenarios is made. Design fire is a central concept. The project will demonstrate prerequisites and show usable tools to describe the design fire. A risk analysis where estimating fire hazards has been important is central to the project. This has necessitated simulations to enable estimates of energy production and gas/materials temperatures for the construction. Verifying simulations have also been made where the results from an earlier large scale experiment were compared to simulated data. Simulating fires involves large uncertainties since fires contain non-linear phenomena which cause small variations of in-data to give large variations of results. The verifying simulation corresponded well with the experiment. This improves the confidence in other simulation results
Item type:

Powered by Koha