VTI National Transport Research Database

Nödmeddelanden över fartygets PA-system

  • Timstedt, Nicklas
  • Marine Profile Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556491-4322
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2001-11-05 -- 2004-10-01 ; 300000 kronorRegistration number:
  • Vinnova
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet är att öka kunskapen om hur nödmeddelanden över fartygens PA-system bör utformas för att optimera hantering av passagerare vid incidenter och evakuering. Projektet indelas i fyra steg: Steg 1: En explorativ studie där information från olika perspektiv sammanställs. Information kommer att sökas bland passagerare, besättning samt genom litteraturgenomgång. Steg 2: Den eller de mest relevanta frågeställningarna väljs ut. Vägledande i denna urvalsprocess kommer den potentiella nyttan för sjösäkerheten att vara. Steg 3: De utvalda frågeställningarna prövas. Metoden kommer vara avhängig av vilket område som väljs, men kan innebära att passagerare får bedöma olika högtalarmeddelanden utifrån skalor som trovärdighet, tydlighet etc. Steg 4: Sammanställning av resultaten och spridning av kunskapen. Detta kommer ske genom artiklar i sjöfartstidningar, på webbsidor och genom kursutbud. Effekten väntas bli en ökad medvetenhet om informationens betydelse vid en incident samt en mer strukturerad och vetenskapligt grundad utformning av nödmeddelanden i framtiden. Sammanfattning Projektet har givit en bakgrund till ämnet Nödmeddelande över fartygets PA-system, med tonvikt på psykologiska faktorer. Områden som penetrerats är omvärldsutvecklingens implikationer på nödmeddelande, Crowd management, PA-systemets del i säkerhetssystemet ombord, bakomliggande psykologi, effektivitetsstudier för olika typer av alarmsystem, Auktoritetsforskning m.m. Detta har lett fram till en rad olika frågeställningar som prövats. Undersökningen bestod i princip av 4 olika frågeställningar: 1) Hur förtroendet påverkas av parametern kön hos annonsören. 2) Hur förtroendet påverkas av om annonsören presenterar sig som ´kapten´ eller inte. 3) Hur väl passagerare känner till en rad sjöuttryck som kan komma att användas i ett nödmeddelande. 4) Hur passagerarna bedömde ´arousal quality´ hos en rad signalord. Resultaten ger vid handen att presentation med titel inte har signifikant betydelse för förtroendet, medan kön på annonsören har det. De manliga rösterna skattades som mer förtroendeingivande. Det visade sig vidare att passagerarns kunskap om en rad sjöuttryck är liten. Av signalorden skattades ´Livsfara´ högst. Variationen i skattningarna av detta ord var dock stor. Rekommendationen blir därför att använda ordet ´Nödsituation´. Skattningarna av detta ord hade mindre spridning och den genomsnittliga skattningen låg nära ´Livsfara´. Rapporten har lett fram till en lång rad rekommendationer utifrån den aktuella studien samt utifrån teorigenomgången. Rapporten avslutas med en diskussionsdel med resonemang om behovet av vidare studier. Som bilaga till rapporten finns rekommendationerna sammanställda på ett mer användarvänligt sätt. Denna kommer att tryckas och delas ut till rederier nationellt såväl som internationellt (den kommer att översättas till engelska).
Item type:

Powered by Koha