VTI National Transport Research Database

Pilotstudie av en ny mätmetod för övervakning av fartygsemissioner (Remote monitoring of gaseous ship emissions using UV/visible solar accultation spectroscopy)

  • Mellqvist, Johan
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket, Vinnova ; 2000-09-01 -- 2003-07-01 ; 400000 kronorRegistration number:
  • Vinnova
Subject(s): Online resources: Abstract: I detta pilotprojekt har en ny mätmetod, kallad SOF, demonstrerats med vilken det är möjligt att mäta svavelutsläpp i kg-per-timme eller kg-per-fartygs-km från fartyg i verklig drift. Detta görs genom att mäta ultravioletta spektra av solen från ett stillastående fartyg vilket är placerat några hundra meter lä om en fartygsled. Ur spektra kan mängden av svaveldioxid och kvävedioxid i plymen från förbipasserande fartyg uppskattas. Genom att också mäta vinden är det möjligt att skatta utsläppet i massa per tidsenhet med en noggrannhet på 20-30 %. En mätkampanj genomfördes under 2 veckor under juni 2001 på ett 31 m långt forskningsfartyg, M/S Arne Tiselius, och flera typer av instrument och mätmetodiker testades. Det som fungerade bäst var att utnyttja direkt solmätning i det ultravioletta området för mätning av svaveldioxid (SO2) i plymen från förbipasserande fartyg. Under projektet genomfördes sådana mätningar under tre dagar och då uppmättes SO2-emissioner från 15 fartyg vid inloppsrännan till Göteborghamn. Emissionerna låg i intervallet 10 till 100 kg-SO2-per-timme och troligen gick de uppmätta båtarna på högsvavlig olja (2% eller över). I projektet genomförde även IVL Svenska Miljöinstitutet ombordmätning av ett antal komponenter på passagerarfärjan Stena Danica under 5 dagar. Detta gjordes i syfte att validera mätningarna. Stena Danica gick på lågsvavlig olja (0.5%) och det visade sig att dess emissioner (9- 13 kg per timme) låg precis vid den undre gränsen för vad SOF metoden klarade av. Detta gjorde att utsläppsplymen från Stena Danica inte kunde mätas så ofta. Ett fåtal mätningar kunde dock göras och dessa indikerar att SOF-metodens värden är konsekventa med ombordmätningarna.Det visade sig under projektet att optiken i den spektroskopiska utrustningen inte var optimal. Detta gav störningar i mätningar för SO2 med sämre känslighet som följd. För NO2 var störningarna ändå större varför några emissionsuppskattningar för detta ämne inte kunde erhållas.
Item type:

Powered by Koha