VTI National Transport Research Database

Miljöanpassad sjöfart som konkurrensfördel (Competitive Environmental Shipping)

  • Lyngfelt, Sven
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-03-01 -- 2008-03-01 Registration number:
  • Vinnova
Subject(s): Abstract: Projektet avser att identifiera och analysera tekniska lösningar för utsläppsreduktioner ur ett kostnads/nyttoperspektiv. Det skall också identifiera ekonomiska incitament för att bibehålla och utveckla en miljöanpassad drift av fartyg. I projektet genomförs en jämförande studie där erfarenheter från rening av tunga fordon appliceras på fartygsförhållanden. Analys av de externa kostnader som rederinäringens miljöprofil medfört och relatera dessa till den miljönytta som erhållits. Vidareutveckla modeller för ekonomiska incitament.Abstract: Concerns emissions of CO2, NOx and SO2 to air from ships. The emissions are followed from source to their final consequences in the environment, and costs related to environmental damages are estimated. Costs and potentials of different emission abatement measures are also included in the analysis. A study including on-board measurements of emissions close to port is planned. The project aims at creating a reference material for the establishment of economic incentive systems to internalise external costs from shipping.
Item type:

Powered by Koha