VTI National Transport Research Database

Säkra och tillförlitliga transportkedjor för farligt gods i Östersjöregionen (Safe and reliable transport chains of dangerous goods in the Baltic Sea region.)

  • Ojala, Lauri
  • University of Turku, Internationell organisation
Sponsors, duration, budget: EU ; 2005-01-01 -- 2007-12-31 Subject(s): Online resources: Abstract: Målsättningen med projektet är att: a) förbättra samarbetet på olika nivåer mellan intressenterna; b) tillhandahålla aktuell information om varuflöden, effektiva logistiklösningar och risker relaterade till transporter av farligt gods; c) sprida kunskapen från projektet lokalt, regionalt och internationellt. En rapport handlar om sjötransportsystemet för förpackat farligt gods och de risker det medför. Avsikten är att bidraga till att utvidga förståelsen för området genom att tillhandahålla bäst möjliga information om sjötransportsystemet för farligt gods och de principiella risker som systemet medför. Den fungerar som en teoretisk plattform för att definiera och beskriva det system vars risker man skall analysera och hantera. Den andra rapporten innehåller en beskrivning av området riskhantering. Rapporten är avsedd för riskanalytiker och -hanterare och andra personer som är intresserade av detta område. Baserat på genomgång av studier av riskbedömningsmetoder som används inom sjöfart och andra näringar, studeras några goda exempel. De viktigaste stegen i riskanalysprocessen undersöks och vidareutvecklas för användning vid riskanalyser för sjötransportsystem för enhetsberett farligt gods. Tekniska och operationella aspekter på transporter av förpackat farligt gods beskrivs, liksom det regelsystem som styr sådana transporter. IMDG-koden och riskerna för olyckor/incidenter till sjöss med farligt gods diskuteras. Principerna för riskelementen inklusive orsaker och bidragande faktorer, faror med farligt gods, olyckors konsekvenser och frekvenser undersöks. Förslag till forskningsområden och frågor för vidare studier och rekommendationer för förbättrad säkerhet, hälsa och miljöskydd i Östersjöregionen finns också med. Abstract: The purposes of the DaGoB project are to: a) improve co-operation at various levels among parties concerned in transport of dangerous goods in the BSR; b) provide up-to-date information on cargo flows, supply chain efficiency and risks related to transport of dangerous goods; c) disseminate and transfer the knowledge gained from the project on local national, regional and international level. One report deals with the maritime transport system of PDG and risks associated with it. The purpose is to contribute to enhancing the understanding in the field by providing state-of-the-art knowledge of the maritime transport system of dangerous goods and the principles of risks associated with the system. It serves as a theoretical platform for defining and describing the system whose risks are to be analysed and managed. In the context of the project objectives, the second report provides unified understanding of the field risk management. The report is aimed at risk analysts and managers and other persons interested in these fields. Based on the review and study of risk assessment frameworks and techniques employed in shipping and other industries, some of the best practices are studied. The main stages and steps of the risk analysis process are explored and are further developed for application in risk analysis of the maritime transport system of PDG. The main components of the maritime transport system focusing technical and operational aspects of transport of PDG are described. So is the regulatory system governing such transport. The IMDG Code and risks of marine accidents/incidents involving dangerous goods are discussed. The principles of the risk elements, including causes and contributing factors, dangerous goods hazards, consequences and frequencies of accidents are explored. Some research areas and questions for future studies and recommendations of improving safety and health and environmental protection in the BSR are also provided.
Item type:

Powered by Koha