VTI National Transport Research Database

Utökade isprognoser och ny isindikator (Extended ice forecasts and a new ice indicator)

  • Borenäs, Karin
  • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Statlig myndighet, 202100-0696
Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket ; 2005-06-01 -- 2006-09-30 ; 479000 kronorSubject(s): Online resources: Abstract: Projektet består av tre delar: test av 10-dygnsprognoser, test av ensembleprognoser samt en ny isindikator för vinterns svårighetsgrad. 1. Dagens operationella havsmodell på SMHI, HIROMB (High-Resolution Operational Model for the Baltic) ger 48-timmarsprognoser två gånger per dag. Prognoslängden bestäms främst av prognoslängden hos SMHIs atmosfärsmodell som används som drivning till HIROMB. Genom samarbetet med det europeiska vädercentret i England har man även tillgång till 10-dygnsprognoser, som görs med en helt annan modell. Sådana tester har utförts och utvärderats i projektet. 2. Ett ensembleprognossystem för is har satts upp och testats för Östersjön. Prognoslängden är 7 dygn. Alla prognoser startas med bästa möjliga gissning på starttillståndet och drivs av den senast tillgängliga väderprognosen. Problemet är att deterministiska prognoser alltid har osäkerheter, som oftast ökar med prognoslängden. Osäkerheterna beror på osäkerheter i starttillstånd, osäkerheter i de styrande ekvationerna och osäkerheter i randvillkor. Ett alternativ är probabilistiska prognoser, som är baserade på sannolikheter. 3. För att bedöma isvinterns svårighetsgrad används maximal isutbredning som ett mått. Detta mått är inte nödvändigtvis det bästa för att beskriva hur svår en isvinter varit. En ny indikator har tagits fram för att undersöka om en summering av den dagliga isutbredningen kanske ger ett bättre mått på hur svår isvintern varit. 1. Resultaten för iskoncentration i Bottenviken och ytvattentemperatur i norra Kattegatt har analyserats. Resultaten för båda mätningarna visar att, trots en del fel, det är fullt möjligt att göra realistiska 10-dygnsprognoser med HIROMB på sikt, även om osäkerheten ökar med prognoslängden. 2. Starttillstånden för iskoncentration och flaktjocklek stördes inom realistiska gränser. Fem olika starttillstånd var tillgängliga. Man använde 4 olika prognoslängder från ECMWFs (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) tiodygnsprognoser för atmosfärsdrivning. Med denna kombination kunde 7-dygns ensembleprognoser med 20 ensemblemedlemmar göras. Systemet kördes för hela januari 2006 och jämfördes med observationer. Testerna gav lovande resultat men behöver valideras ytterligare. 3. Man får inte någon ny information på totalnivå, men man skulle kunna använda den nya indikatorn inom avgränsade områden. Abstract: The project is made up of three parts: test of 10-day forecasts, tests of ensemble prognoses and a new ice indicator for determining the severity of the winter. 1. Today’s operational sea model, HIROMB (High Resolution Operational Model for the Baltic) gives 48-hour forecasts twice a day. The length of the forecast is mainly determined by the length of the atmospheric model used to drive HIROMB. Through the cooperation with the European Weather Centre in England, there is also access to 10-day forecasts, which are made with a completely different model. Such tests have been made and evaluated in the project. 2. A system of ensemble forecasts for ice has been set up and tested for the Baltic. The length of the forecasts is 7 days. All forecasts start with best possible guess on initial conditions and are driven by the latest available forecast. The problem is that deterministic forecasts always have uncertainties that often increase with the length of the forecast. The uncertainties are caused by uncertainties in initial condition, uncertainties of determining equations and uncertainties in surrounding conditions. One alternative is probability forecasts, which are based on probabilities. 3. To determine the severity of the ice winter, maximum ice cover is used as a measure. This is not necessarily the best for describing how severe an ice winter has been. A new indicator has been developed to see if an aggregate of the daily ice cover may be a better measure of the severity of the ice winter. 1. The results for ice concentration in the Bay of Bothnia and surface water temperatures in northern Kattegat have been analysed. The results of both measurements show that, in spite of a few errors, it is entirely possible to make realistic 10-day forecasts with HIROMB in the long run, even if uncertainties increase with the length of the forecast. 2. The initial conditions for the ice concentration and ice sheet thickness were disrupted within realistic limits. Five different initial conditions were available. Four different forecast lengths from ECMWF’s (European Centre for Medium Range Weather Forecasts) ten-day forecasts for atmospheric drift were used. With this combination, 7-day ensemble forecasts with 20 ensemble members could be made. The system was run all of January 2006 and was compared to observations. The tests yielded promising results but need to be validated further. 3. There is no new information at the aggregate level but the new indicator could be used within defined areas. The reports are written in Swedish.
Item type:

Powered by Koha