VTI National Transport Research Database

Ett ramverk för riskanalys för sjötransporter av förpackat farligt gods (A risk analysis framework for maritime transport of packaged dangerous goods – a validating demonstration)

  • Mullai, Arben
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Subject(s): Online resources: Abstract: I många länder rankas riskerna med farligt gods högt i det allmänna medvetandet. Detta beror huvudsakligen på ökande volymer av farligt gods och de risker de utgör för mänsklig säkerhet och miljön. En stor mängd arbete har gjorts om riskerna med transport av farligt gods. Många studier fokuserar riskerna med farligt gods i bulk, särskilt stora onjeutsläpp. IMOs FSA-ramverk är det mest använda inom sjöfartsnäringen. FSA är anpassat och enkelt använt i åtskilliga sjöfartssystem men inte när det gäller sjötransporter av förpackat farligt gods. Ett särskilt ramverk för riskanalys att använda vid sjötransport av förpackat farligt gods har inte hittats. I detta projekt har ett ramverk för riskanalys utvecklats för användning i sjötransportsystemet för förpackat farligt gods. Det baseras på en bred litteraturstudie och analys av stora mängder empiriska data. Försök har gjorts att förstärka ramverkets validitet och reliabilitet. Detta demonstreras steg för steg i verkligheten baserat på stora mängder empiriska data. Denna studie är kanske den största i sitt slag och några av resultaten är unika. Rekommendationer för förbättring av riskmetodologi och skydd av mänsklig räkerhet och hälsa och av den marina miljön och egendom lämnas innefattande: a) förbättra datakvalitet och tillgänglighet - dela data och forskningsresultat; b) gör omfattande riskanalyser regelbundet och baserade på avancerade dataanalysmetoder; c) utveckla faktabaserade riskvärderingskriterier för att mäta nationella och regionala totala risker.Abstract: In many countries dangerous goods risks are ranked high among public concerns. This is mainly due to increasing volumes of dangerous goods and the threats they pose to human safety and the environment. A lot of work has been done on risks concerning transport of dangerous goods. Many studies focus on risks of bulk dangerous cargo in particular large oil spills. The FSA (Formal Safety Assessment) framework of the International Maritime Organisation is the most frequently used framework in shipping industry. The FSA is adapted or simply applied in several maritime systems, but not in the maritime transport of PDG (packaged dangerous goods). Further, a specific risk analysis framework for application in maritime transport of PDG has not been found. Summary Under this project, based on an extensive literature study and the analysis of large amounts of empirical data, a risk analysis framework has been developed for application in the maritime transport system of PDG. Efforts have been made to strengthen validity and reliability of the framework. It is demonstrated step-by-step in practice based on large amounts of empirical data. This study may be one of the largest of its kind and some its results are unique. Recommendations for improving risk methodology and the protection of human safety and health and of the marine environment and property are provided including: a) improve data quality and accessibility – share data and research results; b) conduct comprehensive risk analyses on regular basis and based on advanced data analysis methods; c) develop fact-based risk evaluation criteria for measuring national and regional aggregated risks.
Item type:

Powered by Koha