VTI National Transport Research Database

Transporteffekter av IMO:s skärpta emissionskrav: modellberäkningar på uppdrag av Sjöfartsverket (Transport effects of IMO's more stringent emission requirements: model calculations on behalf of the Swedish Maritime Administration)

  • vierth, Inge
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket Subject(s): Online resources: Abstract: Regeringen har givit Sjöfartsverket i uppdrag att utvärdera konsekvenserna av de nya reglerna för sjöfartens luftburna utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider som den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) antog i oktober 2008. VTI har på uppdrag av Sjöfartsverket belyst frågan om IMO:s skärpta emissionskrav i svavelkontrollområdena (SECA – som omfattar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen) kommer att leda till överföring av godstransporter från sjöfart till andra trafikslag. Tre av Sjöfartsverket framtagna utredningsalternativ har modellberäknats med hjälp av den nya nationella Samgods logistikmodell Version 2.0. I Alternativ 1 beräknas effekten på transportarbetets omfattning och fördelning på trafikslag av att den maximala svavelhalten i marint bränsle minskar från idag 1,5 viktprocent till 0,1 viktprocent år 2015 inom SECA. Detta antas innebära att bränslekostnaderna höjs med 12 procent för färjor, 72 procent för rorofartyg, 81 procent för containerfartyg och 36 procent för övriga fartyg. Allt annat antas vara lika, till exempel bränslekostnaderna för övriga trafikslag antas vara oförändrade. Modellberäkningarna indikerar att en överföring av sjötransporter till de landbaserade trafikslagen kommer att ske. På svenskt territorium beräknas en marginell ökning av transportarbetet på land och en minskning av sjötransportarbetet med cirka en miljard tonkilometer (jämfört med dagens ca 40 miljarder tonkilometer). Överföringen beräknas huvudsakligen ske till väg i Sverige och till järnväg utanför Sverige. Överflyttningen från rutter via Göteborgs hamn till rutter via Öresundsbron är den största enskilda effekten. Överföring till väg beräknas främst ske i södra och mellersta Sverige. För sjöfarten visar resultaten en överföring från Sveriges östkust till västkust. Med de antagna kostnaderna blir det också fördelaktigt att undvika SECA, det vill säga att exempelvis välja Narviks hamn i stället för hamnarna i norra Norrland. Det beräknas också ske överflyttningar från hamnar i norra Sverige till hamnar i mellersta och södra Sverige – vilket leder till längre anslutningstransporter på land. I Alternativ 2 och Alternativ 3 antas att bränslekostnaderna för sjöfarten ökar med ytterligare 75 procent respektive 150 procent till följd av högre råoljepriser inom och utanför SECA. Modellberäkningarna visar större överflyttningar från sjö till land. I Alternativ 2 och 3 berörs också sjötransporter till/från Medelhavsområdet medan effekterna i Alternativ 1 i stort sett var begränsade till norra Europa. Sjöfartens svavelutsläpp beräknas minska kraftigt på grund av de skärpta emissionskraven. Varuägarna beräknas i begränsad omfattning kunna undvika de högre kostnaderna för marint bränsle genom att välja transportlösningar som inkluderar landtransporter. Dessa lösningar kan dock innehålla oönskade externa effekter med avseende på emissioner, trafiksäkerhet med mera. Med en mer genomarbetad analys med den nya logistikmodellen bör man kunna genomföra en samhällsekonomisk analys. Abstract: The Swedish Government has commissioned the Swedish Maritime Administration to assess the consequences of the new rules for airborne emissions of sulphur dioxide and nitrogen oxides from maritime transport, adopted by the International Maritime Organization (IMO) in October 2008. On behalf of the Swedish Maritime Administration, the Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) has shed light on whether the IMO’s more stringent emission requirements in the SOx Emission Control Area (SECA – covering the Baltic Sea, the North Sea, and the English Channel), will lead to transfer of freight transport from maritime to other modes of transport. Model calculations have been made with the aid of the new national Samgods logistics model Version 2.0 for three of the alternatives examined by the Swedish Maritime Administration. In Alternative 1, a calculation is made on the effect of a reduction in the maximum sulphur content of marine fuel from the current 1.5 weight per cent to 0.1 weight per cent by 2015 within SECA on transport performance’s extent and distribution for different modes of transport. It is assumed to entail that fuel costs will rise by 12 per cent for ferries, 72 per cent for ro-ro ships, 81 per cent for container ships and 36 per cent for other ships. Everything else is assumed to be the same, e.g. fuel costs for other modes of transport are assumed to be unchanged. The model calculations indicate that there will be a transfer of maritime transport to land-based modes of transport. It is estimated that there will be a marginal increase of transport performance on land and a reduction of maritime transport performance of around one billion tonne kilometres (compared with the current approximately 40 billion tonne kilometres) within Sweden. This transfer is expected to take place mainly to road transport in Sweden and to rail transport outside Sweden. The greatest single effect is the transfer from routes via the port of Göteborg to routes via the Öresund Bridge. The transfer to road is expected to take place mainly in southern and central Sweden. For maritime transport, the results show a transfer from the east coast to the west coast of Sweden. With the assumed costs, it will also be advantageous to avoid SECA, i.e. to use, for example, the port of Narvik instead of ports in northern Norrland. It is also expected that there will be transfers from ports in northern Sweden to ports in central and southern Sweden, which will lead to longer connecting transportation on land. In Alternative 2 and Alternative 3, it is assumed that the fuel costs for maritime transport will increase by an additional 75 per cent and 150 per cent respectively due to higher crude oil prices within and outside SECA. The model calculations show larger transfers from sea to land. In these alternatives, maritime transport to/from the Mediterranean area is also affected while the effects of Alternative 1 are largely limited to northern Europe. It is estimated that the sulphur emissions of marine transport will decrease sharply due to the more stringent emission requirements. Shippers are expected to be able to avoid the higher costs for marine fuel to a limited extent by choosing transport solutions that include land transport. However, these solutions may entail unwanted external effects with regard to emissions, road safety etc. It should be possible to carry out a socioeconomic analysis with a more detailed analysis with the new logistic model.
Item type:

Powered by Koha