VTI National Transport Research Database

Hantering av upptrappade situationer (Managing escalating situations at sea:Testing and increasing the value of ship-bridge simulation for maritime crisis management)

  • Dekker, Sidney
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Subject(s): Online resources: Abstract: Att framgångsrikt hantera upptrappade situationer är oerhört svårt och sammanbrott i krishanteringen till sjöss kan göra hanterbara situationer omöjliga att reda upp. Framgångsrik krishantering beror delvis på människors förmåga att bedöma och färdigheter i att fatta beslut, som man fått under tidigare liknande omständigheter. Bryggsimulatorer kan spela en viktig roll i att lära ut sådana färdigheter (fast de sällan gör det idag), men kräver realistiska scenarier om man skall utveckla relevanta kognitiva färdigheter. Den höga tekniska komplexiteten på dagens bryggsimulatorer motsvaras inte av systematisk utvärdering av kognitiva och samarbetsfärdigheter, vilket betyder att dyrbara utbildningsresurser inom sjöfartsindustrin kan vara underutnyttjade eller använda på fel sätt. Detta forskningsprojekt fyller detta hål genom att experimentellt testa det pedagogiska värdet av bryggkrissimulering på besättningens förmåga att samarbeta och fatta beslut samt utveckla nya krisscenarier och riktlinjer för byggande av scenarier som kan användas för att lära ut förmåga att samarbeta och fatta beslut i bryggsimulatorer för att förbättra den kognitiva och samarbetsbasen för befälhavare och besättnings krishantering. Slutrapporten summerar ett forskningsprojekt som genomförts av forskare på Lunds universitets trafikflygskola. I detta projekt har övning av upptrappade situationer till sjöss studerats. Metoder för övning av upptrappade situationer behöver ta hänsyn till arten av upptrappning och de krav som ställs på det arbetslag som ansvarar för att hantera sådana händelser. Traditionell utbildning lägger vikten vid användande av fasta rutiner vid olyckor, men sådana rutiner kan vara oanvändbara när man skall hantera dynamisk utveckling av oförutsedda händelser. Genom att istället för fasta rutiner fokusera utbildningen på arbetslagets färdigheter såsom informationsbehandling, kommunikation och samordning, beslutsfattande och kontroll av utfall, kommer arbetslagen troligen att vara förberedda för de verkliga krav som uppstår vid en oväntad och upptrappad situation. Ett simulatorprogram har visat sig förbättra kompetensen hos arbetslag i att hantera upptrappade situationer. Erfarenheterna från simulatorprogrammet har också använts till att utveckla riktlinjer för att göra scenarier för övning av sådana situationer. Abstract: Successfully managing escalating situations is exceedingly difficult and breakdowns in emergency handling at sea can convert manageable situations into unrecoverable ones. Successful emergency management depends in part on people's judgment capabilities and decision skills acquired during earlier, similar circumstances. Ship-bridge simulators can play an important role in teaching such skills (yet rarely do so today), but require realistic scenarios if people are to develop relevant cognitive skills. The increasing technological sophistication of ship-bridge simulators today is not matched by systematic validation of the value of simulation on cognitive and collaborative skills, which means that expensive educational resources within the maritime industry can go underutilised or get misapplied. This research project fills this gap by (1) experimentally testing the pedagogical value of mid-fidelity ship-bridge crisis simulations on crew collaboration and decision making skills, and (2) developing new crisis scenarios and guidelines for scenario design that can be used to teach collaborative decision making skills in ship-bridge simulators with the aim of improving the cognitive and cooperative basis for Master and crew crisis handling. The final report summarises a research project conducted by researchers at the Lund University School of Aviation. In this project training of escalating situations at sea has been studied. Methods for training escalating situations need to consider the nature of escalation and the certain demands that are raised on a team responsible for managing such events. Traditional training emphasises the use of prescriptive emergency procedures, but such procedures might be useless when managing dynamic developments of unforeseen events. By, instead of procedural drills, focusing training on generic team competencies, such as information handling, communication and coordination, decision making, and effect control, teams are more likely to be prepared for the actual demands raised by an unforeseen and escalating event. A mid-fidelity simulation program has proven to improve such generic team-competencies in handling escalating situations. The learning gained from running the simulation program has also been used to develop guidelines in designing scenarios for training of such situations
Item type:

Powered by Koha