VTI National Transport Research Database

Pre-GotRIS: ITS-stöd för godstransporter på Göta Älv (Pre-GotRIS: ITS support for cargo transport on the river Göta älv)

  • Holmberg, Per-Erik
  • IT-forskningsinstitutet Viktoria AB (Viktoriainstitutet), Svenskt företag eller organisation, 556542-4339
Sponsors, duration, budget: Västra Götalandsregionen, Göteborg Energi AB:s stiftelse för forskning och utveckling ; 2010-07-01 -- 2011-01-31 Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet GotRIS(Göta Älv River Information System) är en förstudie och avser att studera hur ITS-lösningar kan stödja ett varaktigt transportsystem på Göta Älv / Vänern i enlighet med utredningen "Förstudie angående mer godstrafik på Göta Älv som genomfördes på uppdrag av VGR. Projektet avser att identifiera de viktigaste områdena där ITS-lösningar kan a) undanröja eller minimera hinder för en älvpendeltrafik eller b) ge förbättrade möjligheter för älvpendeltrafik c) utgör legala eller verksamhetsmässiga förutsättningar för en älvpendeltrafik. Projektet skall också identifiera och involvera aktörer som kan ha en roll avseende ITS-lösningar i ett Göta älv-system. Vilka roller och ansvar dessa skulle ha i en implementering av ett Göta Älv River Information System (RIS) kommer också att beskrivas. Projektet avser också att identifiera ett antal förslag till demonstratorer som i en andra fas skulle kunna genomföras för att visa på effekter och nytta med ITS lösningar i ett älv-pendel system. Målsättningen är att dessa skall kunna realiseras i en fas två av detta projekt, med inriktning på demonstratorer och aktionsforskning inom dessa områden.Abstract: The project GotRIS is a feasibility study and will investigate how ITS solutions can support a sustainable transport system in Göta älv / Vänern according to the study carried out on behalf of VGR "Förstudie angående mer godstrafik på Göta Älv”. The project aims to identify the main areas where ITS solutions can a) remove or minimize barriers to shuttle traffic on the river, b) provide improved opportunities for shuttle traffic on the river, c) constitute legal or operational conditions for shuttle traffic on the river. The project will also identify and involve stakeholders. Roles and responsibilities for different stakeholders when implementing a Göta Älv River Information system (RIS) will also be described. The project also intends to identifify and propose a number of demonstrators, which in a second phase could be used to show the effects and benefits of ITS solutions in a river shuttle system. The goal is to realize these in the second phase of this project, focusing on the demonstrators and action research within these areas.
Item type:

Powered by Koha