VTI National Transport Research Database

Revidering av timmerlastkoden (Revision of the code of safe practice for ships carrying timber deck cargoes)

  • Andersson, Peter
  • MariTerm i Höganäs AB, Svenskt företag eller organisation, 556246-9964
Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket, Föreningen Sveriges Skogsindustrier, Rederi AB Transatlantic, Österströms Rederi AB, Ahlmarks Lines AB, Erik Thun AB, Imperial Ship Management AB ; 2007-03-23 -- 2010-12-15 ; 1200000 kronorSubject(s): Abstract: The aim has been to achieve a revised IMO Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes by: • Supplementing existing methods of securing timber deck cargoes by new, safe, rational and efficient methods • Supplemening existing deterministic methods by functional methods Within the project practical tests, model testing, seminars and participation in IMO meetings are included. Research reports are enclosed. The changes made to the existing code can be summarised as follows: It is up to the shipper to provide relevant cargo information such as weight, friction, racking strength for timber packages etc. One or more of the methods mentioned may be used to secure timber deck cargoes, by themselves or in combination with each other. Criteria for dimensioning of uprights have been added. These were lacking before. The criteria are based on testing made in Sundsvall and model testing by Philippe Chanfreau at Åland Maritime Academy. Securing of cargo should be made in accordance with the ship’s Cargo Securing Manual. The code does not apply to existing ships with an approved Cargo Securing Manual. The code contains a description of how to determine racking strength of timber packages by practical testing. Part B of the code contains dimensioning criteria for cargo securing arrangements. These include prescriptive requirements where the same arrangement applies for all ships, irrespective of size, route, cargo properties etc. Functional design criteria have been developed within the TIMRA project. There are dimensioning requirements for timber packages both with and without blocking and design criteria for uprights.Abstract: Målsättningen har varit att åstadkomma en revidering av IMO Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes genom att: • Komplettera befintliga metoder för säkring av timmerdäckslaster med nya säkra, rationella och effektiva metoder • Komplettera befintliga deterministiska metoder med funktionella metoder Inom projektet har praktiska prov, modellprov, seminarier och deltagande i IMO-sammanträden ingått. Forskningsrapporter finns bifogade. De ändringar som gjorts i befintlig kod kan sammanfattas som följer: Det åligger avsändaren att uppge relevant information om godsets egenskaper, såsom vikt, friktion, rackingstyrka för virkespaket etc. Det kommer att bli tillåtet att använda en eller en kombination av flera av de angivna metoderna för lastsäkring. I den nya koden har det tillkommit dimensioneringskriterier för stöttor, vilket tidigare har saknats. Kriterierna baseras på de prov som gjordes i Sundsvall och modellprov utförda av Philippe Chanfreau vid Högskolan på Åland. Lastsäkringen skall utföras i enlighet med fartygets lastsäkringsmanual. Koden påverkar inte fartyg med befintlig godkänd lastsäkringsmanual. Förslaget innehåller en beskrivning av hur rackingstyrkan bestäms för virkespaket genom praktiska prov. Part B i koden innehåller dimensioneringsunderlag för lastsäkringsarrangemang. Dessa innehåller föreskrivande regler där samma arrangemang gäller för alla fartyg oavsett storlek, rutt, godsegenskaper etc. Funktionella designkriterier har tagits fram inom TIMRA projektet. Det finns dimensioneringskrav på surrningsarrangemang för virkespaket både med och utan klackar samt dimensioneringskriterier för stöttor.
Item type:

Powered by Koha