VTI National Transport Research Database

Propellerinducerade skrovvibrationer (Propeller-induced vibrations in hull structural elements)

  • Bensow, Rickard
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova, Lighthouse Maritime Competence Centre ; 2008-02-01 -- 2012-12-31 Registration number:
  • Vinnova
Subject(s): Abstract: Begränsning av vibrationer och buller är en viktig designuppgift, både ur komfortsynpunkt (och då speciellt för kryssningsfartyg och färjor) och ur strukturella hänseenden. Detta projekt syftar till att utveckla förbättrade beräkningsverktyg som kan öka förståelsen av problematiken och vilka åtgärder som kan användas för att reducera fenomenen. Utgångspunkten är att använda strömningsberäkningar baserade på LES med en dynamisk koppling till strukturen för att ta hänsyn till dess respons och deformation. Det tidsupplösta strömningsfältet har potential att kunna inkludera förhållandevis högfrekventa vibrationer och bredbandseffekter.Abstract: Control of vibration and noise is important in ship design, both for the sake of comfort (especially for cruise liners and ferries) and structure. This project aims to develop improved computational methods to increase the understanding of the problem and the measures to reduce these phenomena. The basis of the research is to use fluid computations based on LES with a dynamic relationship to the structure in order to consider its response and deformation. The time-resolved fluid field has the potential to be able to include relatively high frequency vibrations and broadband effects.
Item type:

Powered by Koha