VTI National Transport Research Database

Fartygs dynamik (Ship dynamics)

  • Rosén, Anders
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus ; 2010-04-01 -- 2012-12-31 Subject(s): Online resources: Abstract: Fartygs dynamiska stabilitet och därtill hörande effekter som parametriskt exciterad rullning har uppmärksammats genom ett flertal incidenter där fartyg drabbats av extrema rullningsrörelser i relativt beskedliga sjötillstånd, med konsekvenser för såväl säkerheten, sjömännens arbetsmiljö, som för transportkvaliteten. Problemets förnyade aktualitet är kopplat till den senaste tidens utveckling av relativt extrema skrovformer, framför allt för container- och RORO-fartyg, för minimering av framdrivningsmotstånd och maximering av lastkapacitet. Dynamisk stabilitet och parametrisk rullning är relaterat till komplexa ickelinjära mekanismer och behovet av ytterligare forskning är stort Det övergripande målet är att möta sjöfartsnäringens och samhällets behov av förbättrad sjösäkerhet, arbetsmiljö och transportkvalitet. Aktiviteterna inom forskargruppen omfattar utveckling av metoder, modeller och kriterier för att beskriva och prediktera fartygs dynamiska stabilitet och parametrisk rullning och även andra aspekter relaterade till fartygs dynamik, samt implementering och tillämpning av utvecklade metoder, tekniker och resultat vid analys och drift av fartyg. Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan KTH och företagen Wallenius och Seaware. Forskningsprogrammet finansieras av interna medel samt av bidrag från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Sjöfartsverket.Abstract: Dynamic stability of ships and the associated effects such as parametric rolling has been highlighted by several incidents in which ships suffered extreme rolling in relatively modest sea conditions, with consequences for safety, seamen's working environment and the quality of transport. The recent development of relatively extreme hull shapes for the minimization of propulsion resistance and maximizing load capacity has caused a renewed interest in the problem especially for container and RORO vessels. Dynamic stability and parametric rolling is related to complex non-linear mechanisms and the need for further research is great. The overall objective is to meet the needs for improved maritime safety, working environment and transport quality of the shipping industry and the society. Activities within the research team include the development of methods, models and criterias to describe and predict dynamic stability and parametric rolling of ships as well as other aspects related ship dynamics. Implementation and application of advanced methods, techniques and results relating to analysis and operation of ships will also be included. The research project is a cooperation between KTH and the companies Wallenius and Seaware. It is financed with internal funds and by the Swedish Mercantile Marine Foundation and the Swedish Maritime Administration.
Item type:

Powered by Koha