VTI National Transport Research Database

Kravstyrd ledningsprocess inom fartygsdesign (Requirement management in ship design)

  • Rutgersson, Olle
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova, Chalmers tekniska högskola AB, Lighthouse Maritime Competence Centre ; 2007-03-01 -- 2012-05-31 Registration number:
  • Vinnova
Subject(s): Abstract: Sjöfartsindustrin förändras snabbt, vilket ställer nya krav på fartygskonstruktörer. Systemteknikmetodologi erbjuder en fast ram för att integrera nya krav i fartygskonstruktionsprocessen. Detta underlättar analysen av icke-tekniska parametrar och kvalitativa hänsynstagande som komplement till traditionella fartygskonstruktionsuppgifter. Metoden understödjer balansen mellan olika intressenters krav, en viktig aspekt när man konstruerar ett fartyg som opererar i ett komplicerat logistiskt system i en global miljö och har en livslängd på 30 år eller mer. Genom att använda sig av systekteknikmetoder stöds de tidiga faserna av konstruktionsprocessen. Den kommersiella fartygsindustrin är inte särskilt väl undersökt från ett kravperspektiv. Därför är empiriska kvalitativa studier en viktig del i att kartlägga de ingående processerna och för att identifiera intressanta fenomen för vidare studier. (Projektet är upptaget som ett Lighthouseprojekt inom temaområdet Cargo Ship.). Projektet har som mål att ta fram ny erfarenhet och nya kunskaper om hur man skall hantera krav i praktiken. Det är en retrospektiv analys av konstruktionsprocessen för en produkttanker. Studien spänner från en tidig uppskattning av krav till offertförfrågningar till varv med fokus på kravhantering.Abstract: The shipping industry is rapidly changing, putting new demands on ship designers. Systems Engineering methodology offers a solid framework for integrating new demands in the ship design process. This facilitates the analysis of non-technical parameters and qualitative considerations as a complement to traditional ship design tasks. The methodology supports the balancing between different stakeholder demands, an important aspect when designing a ship that operates in complex logistic systems in a global environment and has a service life of thirty years or more. By employing Systems Engineering methodology the early phases of the design process are supported. The commercial ship industry is not very well studied from a requirement perspective. Thus, empirical qualitative studies is an important part in mapping the processes involved and identifying interesting phenomena for further investigations. (The project is presented as a Lighthouse relevant project in the Cargo Ship theme area.). This project has the aim to bring forth new experience and knowledge on requirements management in practice. It is a retrospective analysis of the design process for a product carrier. The study ranges from early need assessment to tender invitations to shipyards, with focus on requirements management.
Item type:

Powered by Koha