VTI National Transport Research Database

Optimering av ruttplanering av fartyg med hänsyn till utmattningsskada och bränsleförbrukning (Optimisation of ship routing with respect to fatigue and fuel consumption)

  • Ringsberg, Jonas
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: EU, Chalmers tekniska högskola AB ; 2007-08-27 -- 2010-12-17 Subject(s): Abstract: Projektet är en del av ett större projekt. Två doktorander arbetar tillsammans. Huvudmålet med projektet är att arbeta med ruttplanering med avseende på utmattning för containerfartyg. Forskningsaktiviteterna fokuserar utmattningsrelaterade forskningsämnen, statistik och vågbelastning på fartygskonstruktioner. Ett av huvudmålen är att arbeta med optimerad ruttplanering med avseende på både utmattning och bränsleförbrukning för fartyg som opererar i Nordatlanten. Forskningen genomförs i samarbete med Det Norske Veritas (DNV) i Norge. (Projektet är upptaget som ett Lighthouseprojekt inom temaområdet Cargo Ship.) För att finna sambandet mellan ackumulerad utmattningsskada och den miljö som rått vid seglationen har en lineär numerisk analys utförts för ett 2800TEU containerfartyg med användande av DNV programvaran Waveship. Undersökning av fullskalemätningar av fartyget har gjorts för att validera beräkningarna gjorda i den numeriska analysen. En enkel utmattningsmodell föreslås med hjälp av en lineär hydrodynamisk analys baserad på Gaussisk lastfördelning. Det är applicerbart vid uppskattningen av ackumulerade skador längs olika fartygsrutter med användande av endast begränsad information, dvs den signifikanta våghöjd som man mött. Denna modell är också verifierad av fullskalemätningar av ett containerfartyg.Abstract: The current research project is part of a larger project. Two PhD students are working together. The main aim of this project is to work with fatigue route planning of container ships. Research activities focus on fatigue-related research issues, statistics and wave-loads on ship structures. One of the main objectives of the project is to work with optimised routing with regard to both fatigue and fuel consumption for ships that operate in the North Atlantic. Research is carried out in close collaboration with Det Norske Veritas (DNV) in Norway. (The project is presented as a Lighthouse relevant project in the Cargo Ship theme area.). In order to find the relationship between the fatigue accumulation and the encountered sailing environment, linear numerical analysis has been carried out for one 2800TEU container vessel using the DNV software Waveship. Investigation of full-scale measurement of the 2800TEU vessel, for validation of the calculation carried out by the numerical analysis. A simple fatigue model is proposed by means of linear numerical hydrodynamic analysis based on the Gaussian load. It is applicable to estimate the damage accumulation along different ship routes by only using limited information, i.e. encountered significant wave height. This model is also verified by full-scale measurements of one container vessel.
Item type:

Powered by Koha