VTI National Transport Research Database

TBT från fritidsbåtar i Sverige (TBT from pleasure boats in Sweden)

  • Eklund, Britta
  • Stockholms universitet, Universitet eller högskola, 202100-3062
Sponsors, duration, budget: Sjöfartsverket, Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ; 2007-01-01 -- 2009-12-31 Subject(s): Online resources: Abstract: The temporal and spatial distributions of organic tin compounds, irgarol and metals in sediments from a marina and the harbour of a small town near Stockholm, Sweden were investigated as part of a study of the environmental impacts of anti-fouling paint. The upper (0-2 cm) sediment layer was collected at seven stations in the marina and eight stations in the small town harbour; two reference stations were also sampled. High levels of tributyltin (TBT) were detected in sediment that decreased along a spatial gradient moving away from the slipway in the marina. TBT was ten times higher in the surface sediment when compared to subsurface layers (10 cm deep). The highest concentrations of TBT were found at the slipways (up to 2000 µg TBT/kg DW) of the harbour. The ratio between TBT and its degradation products DBT and MBT indicates distribution in later years. This is supported by analysis of accumulated sediments obtained from a collection basin situated beneath a boat washer which revealed very high concentrations of TBT (63 000 µg/kg DW). These data provide persuasive evidence that TBT is still being released from pleasure craft even though it has been banned for use on such boats for 19 years. The source of the TBT is most likely from older paint that has been covered with newer coats. Our observations, together with other literature-based data, suggest that TBT is still being released into the environment and poses a serious ecological problem at marinas throughout the world. A list of reports and articles etc generated so far by the project is published as a report. Questions can be put to Britta Eklund via her e-mail address. Abstract: Fördelningen över tid och rum av organiska tennföreningar, irgarol och metaller i sediment från en marina och en småstadshamn nära Stockholm undersöktes som del av en studie av båtbottenfärgers miljöpåverkan. Prov från det övre sedimentlagret (0-2 cm) samlades in vid sju stationer på marinan och åtta i småstadshamnen; även prov från två referensstationer insamlades. Höga nivåer av TBT upptäcktes i sediment och halterna minskade med avståndet från slipen i marinan. TBT-koncentrationen var tio gånger högre i det övre sedimentlagret jämfört med lager 10 cm ner i sedimenten. Den högsta koncentrationen av TBT återfanns vid hamnens slipar (upp till 2000 µg TBT/kg DW). Kvoten mellan TBT och dess nedbrytningsprodukter DBT och MBT tyder på tillförsel i senare tid. Detta stöds av analys av anrikade sediment från en uppsamlingsbassäng under en båttvätt som påvisade TBT-koncentrationer på 63 000 µg/kg TDW. Dessa data ger övertygande bevis för att TBT fortfarande släpps ut från fritidsbåtar trots att det har varit förbjudet att använda på fritidsbåtar i 10 år. TBT-källan är förmodligen äldre färg som har målats över med ny färg. Våra observationer, tillsammans med data från andra undersökningar, antyder att TBT fortfarande hamnar i miljön och utgör ett allvarligt ekologiskt problem i marinor över hela världen. En förteckning över diverse rapporter och artiklar som genererats av projektet är bifogad som en rapport. Frågor kan ställas till Britta Eklund via hennes mail-adress
Item type:

Powered by Koha