VTI National Transport Research Database

Funktionsbaserad bemanning – förstudie (Function-based manning – a pilot study)

Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med förstudien on Funktionsbaserad bemanning har varit att kartlägga gällande regelverk för bemanning och identifiera de arbetsfunktioner som ett fartyg, sett som ett system, skall utföra. Avsikten var att sammanställa ett underlag för diskussion och vidare forskning om optimal bemanning av fartyg och den nära anknutna utbildningen och träningen av besättningar. För att få frågan väl belyst genomfördes kartläggningen samt intervjuer och observationer av två samhälls- och beteendevetare utan anknytning till sjöfartsbranschen. En avstämning gjordes not relevanta intressenter, praktiskt verksamma inom sjöfarten. Arbetet har förändrats dramatiskt de senaste decennierna. Arbetsfunktioner har tillkommit och förändrats, men vi har mycket lite dokumenterat vad gäller arbetet ombord och dess förändrade karaktär. Vi misstänker att samma förändringar som sker iland även gäller ombord, måhända med viss fördröjning. Denna förstudie har försett oss med en första insikt i dessa processer. Studiens ursprungliga syfte var att samla underlag för en diskussion om optimal bemanning av fartyg samt utbildning och träning av besättningar. Vad vi fann var bland annat att arbetet med IT-system och administration var en mycket större och mer komplicerad uppgift än vad man tidigare känt till. Abstract: The purpose of the study on Function-based manning has been to chart the existing regulatory system for manning and identify the work functions that a ship, seen as a system, is supposed to perform. The intention was to compile a basis for discussion and further research on optimal manning of ships and the related education and training of crew members. To ensure that the issues were adequately treated the inventory, interviews and observations were made by two social scientists without any connection to the shipping industry. The results have been discussed with relevant stakeholders active within the shipping industry. Work and the way work is performed has changed dramatically during the past few decades. Work functions have been added and functions have changed, but we have little documentation of the changed character of work onboard. We suspect that the same changes which happen ashore apply on ships – perhaps with a time-lag. This pre study has provided us with a first insight into these processes. The original purpose of the study was to gather information which could be used as a basis for discussion of optimal ship manning and the related education and training of crew members. What we found was, among other things, that work with IT systems and administration is a much larger and more complicated task than seems to be previously known or estimated
Item type:

Powered by Koha