VTI National Transport Research Database

IMPACT: Utveckling av ett ramverk för bedömning av effekterna av förändring (IMPACT: Integrated maritime progressive assessment and calibration tool)

Subject(s): Abstract: Syftet med IMPACT-projektet är att utveckla ett ramverk för bedömning av effekterna av förändring. Ramverket ska utveckla dagens användning av marina simulatorer i två kompletterande riktningar: utvidgning av tillämpningsområdet och integrering av datahanteringen. Meningen är att utvidga området för simulering till att omfatta flera aktörer genom att skapa ett kluster av marina simulatorer och arbetsstationer för landbaserad verksamhet. Med hjälp av klustret blir det möjligt att utvärdera och bedöma tekniska och rättsliga förändringar på den nivå av socio-teknisk komplexitet och realism som är nödvändig. Det blir också, genom utvidgningen med flera aktörer, möjligt att under utbildningen utsätta eleverna för situationer som är mer krävande och verklighetstrogna än tidigare. Integrerad data från flera källor är nödvändigt för att stödja utvärdering och återkoppling i utbildningen. Integrerad datahantering bör omfatta hela simuleringsprocessen, från analysuppgifter eller utbildning, genom scenariobyggande, simuleringprocess och insamling av data, till presentation av data, utvärdering och återkoppling. I synnerhet bör ett förbättrat system för datahantering fånga, synkronisera och lägga till data som uppstår i samspelet mellan aktörerna i simuleringen. Integrerad presentation ska ge en enhetlig syn på information från flera och olika källor för att underlätta sense-making, analys och utvärdering i bedömning och utbildning. De vetenskapliga målen för IMPACT är att utveckla metoder och kombinera teknik för att hitta kunskap och samla in data för att utveckla teknik, pedagogik och bestämmelser inom sjöfarten. Projektet syftar till att testa nya tekniska koncept i verklighetstrogna miljöer innan de genomförs (d.v.s. virtuella prototyper och forskningsstudier), utvärdera införandet av ny teknik inom sjöfarten (t.ex. e-navigation), öka den pedagogiska effekten av bryggsimulatorträning genom strukturerad återkoppling till deltagarna (dvs. datorstödd genomgång efter övningstillfället), undersöka konsekvenserna av en ny lagstiftning (d.v.s identifiera krav på aktörerna och samspelet dem emellan).Abstract: The purpose of the IMPACT project is to develop an integrated maritime progressive assessment and calibration tool. This tool extends today’s maritime simulation concept in two complementary directions: extending the scope of simulations and integrating data management. Extending the scope of simulations is intended, to include multiple actors in the simulation by creating a cluster of maritime simulators and workstations for land-based actors. Using this cluster, it becomes possible to evaluate and assess technological or legislative changes at the necessary level of socio-technical complexity and realism. In addition, the extension allows training simulations to expose trainees to situations that are more challenging and closer to reality by allowing interaction with actors outside the ship. Integrated data from multiple sources are necessary to support evaluation and feedback in assessment and training. Integrated data management should cover the whole simulation process—from assessment task or training objective, through scenario design, simulation management and data collection, to data presentation, evaluation and feedback. In particular, an enhanced data management system should capture, synchronize, and link data on interactions between actors in the simulation to the data collected in the simulator. Integrated presentation tools should provide unified views of data from multiple and diverse sources to facilitate sense-making, analysis, and evaluation in assessment and training. The scientific objectives of the IMPACT project are to develop methods and combine technology in order to find knowledge and collect data in order to develop technology, pedagogy and regulation in the environment of seafarers. The project aims to test new technical concepts in realistic settings before they have been implemented (i.e. virtual prototypes and research studies), evaluate the introduction of new technology in the shipping domain (i.e. e-navigation), increase the learning effect from bridge simulator training by introducing structured feed-back to the trainees (i.e. computer-supported after-action review) and estimate the consequences of new maritime legislation (i.e. identifying requirements on and interaction between maritime actors).
Item type:

Powered by Koha