VTI National Transport Research Database

Godstransporter på Göteborgs vatten: förutsättningar för ett nyskapande logistiskt flöde

  • Öberg, Martin
  • Göteborgs universitet, Universitet eller högskola, 202100-3153
Subject(s): Online resources: Abstract: Detta arbete handlar om en visionär godsdistributionslösning via två av de existerande vattenlederna i Göteborg; Göta älv och Vallgraven. I dagens läge transporteras mycket gods från området kring Bäckebol, Hisingen via lastbil där flera stora transportaktörer har sina terminaler. Arbetet utgår ifrån en idé att istället frakta godset på någon form av vattentransport till innerstaden och därifrån distribuera vidare ut till olika kunder på ett miljövänligt sätt. Transporter i städer är problematiska med avseende på trängsel, utsläpp och buller och en ny lösning kan komma att bli nödvändig för att uppnå miljömål och en större trivsel i staden. Syftet med studien är att utreda om det finns grundläggande förutsättningar vattenburen distribution till Göteborgs innerstad. Detta syfte kommer att undersökas genom att utreda vad som kan tala för respektive emot ett utnyttjande av vattnet på detta sätt. Således hoppas författarna kunna bidra med kunskap till den befintliga diskussion som finns inom området. Metod Intervjuer har genomförts med de tre största transportaktörerna; DHL, Schenker och Posten för att få reda på deras inställning till en ny godsdistributionslösning samt vilka eventuella hinder de kan se med idén. Även Trafikkontoret i Göteborgs har intervjuats då deras roll som myndighet är relevant. Den teoretiska referensramen utgörs till största del av vetenskapliga artiklar som berör delar av ett logistiskt system och dessa teorier har sedan kopplats till resultat för att ha möjlighet att genomföra en relevant analys och komma fram till arbetets slutsats. Resultat & Analys Undersökningen bygger på ett eventuellt införande av ett nytt logistiskt system i Göteborg. Undersökta aktörer har en försiktigt negativ inställning till en förändring. Göteborgs stad är mer intresserad av idén då den kan påverka staden samhällsekonomiskt positivt. Miljömässiga fördelar skulle kunna finnas om systemet fungerar som tänkt. Dock finns svårigheter rent logistiskt och praktiskt att få ihop olika delsystem och transportsträckor till ett fungerande system. Vissa lösningar finns utomlands, Amsterdam, Utrecht och Paris har alla liknande lösningar som fungerar. Stadsleveransen är ett pilotprojekt gällande distribution i innerstaden som genomförs av Göteborgs stad. En lösning likt denna är en förutsättning för att kunna utnyttja Göta älv för transporter av det slag som undersöks. Gällande Vallgraven finns restriktioner beträffande låga broar som hindrar båtar att ta sig in i staden via vattnet. Slutsats Författarnas slutsats är att grundläggande förutsättningar finns för ett nytt logistiskt system. Vattnet finns på plats och kan användas till infrastruktur i större utsträckning än vad det gör idag. Bland det som talar för möjligheten att införa detta nya system finns miljöfördelar, Göteborgs stads inställning och deras befintliga projekt för distribution i innerstaden. Dessutom finns befintlig kollektivtrafik på älven som fungerar i princip året runt, vilket visar på att klimatet inte behöver vara någon klart restriktion. Dock finns ett antal restriktioner kan tala emot ett införande. Här bör nämnas osäkerhet i ledtider och leveranssäkerhet då flera system skall kopplas ihop till ett, låg entusiasm från transportörer samt en eventuellt hög startkostnad beträffande nya terminaler och annan infrastruktur. Vidare Forskning Rekommendationen blir således vidare forskning kring ämnet och några relevanta aspekter är bland annat att ta reda på exakt vilket gods som vore aktuellt och lämpligt att ingå i en sådan här lösning samt hur mycket gods det i så fall skulle kunna handla om. Det bör även undersökas kring hur man på bästa sätt kan lösa omlastningen av godset. Vidare kan det finnas fler användningsområden för ett system som detta som inte har belysts i denna studie. Fler lärdomar lär också kunna dras vid närmare undersökning av andra länders snarlika system. Abstract: This paper is about a visionary solution of goods transportation via the two existing waterways in Gothenburg: the Göta Älv and Vallgraven. Today a lot of goods are transported from the area around Bäckebol on Hisingen, by truck where many big transporters have their terminals. The study aims to explore the idea of transporting the goods by some kind of water transport into the inner city and from there distribute it to different customers in an environmentally friendly way. Transports in cities are problematic because of the congestion, fumes and noise and a new solution might become necessary to achieve the environmental goals and a greater well-being in the city.
Item type:

Powered by Koha