VTI National Transport Research Database

Förstudie åtgärder, effekter, marknad och strategiska beslut infrastruktur och trafikering (Feasibility study actions, effects, marketing and strategic decision infrastructure and traffic)

  • Nilsson, Jan-Eric
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2013-07-05 -- 2014-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2012/90737
Subject(s): Abstract: KTH utför ett uppdrag Kapacitetsanalys av det svenska järnvägsnätet. VTI utför förstudie förseningar, driftstörningar och kapacitetsutnyttjande. Erfarenheter av de två projekten, samt erfarenheter från SICS utgör en bas för förstudien.Abstract: KTH perform a task Capacity Analysis of the Swedish railway network. VTI performs feasibility study delays, breakdowns and capacity utilization. The experience of the two projects, and experiences from SICS is a basis for the feasibility study.
Item type:

Powered by Koha