VTI National Transport Research Database

Nord FoU Samhällsek utvärdering av intelligenta transportsystem (SEVITS) (Cost Benefit Evaluation of Intelligent Transportsystems)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2012-01-01 -- 2013-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2012/38823
Subject(s): Abstract: ITS kan påføre samfunnet både nytte og tap, men det er mangel på egnede verktøy for evaluering av slike tiltak. Prosjektet skal bygge på eksisterende kunnskap om ITS og effekter i de nordiske land og ha som formål å utvikle et Excel basert verktøy for enkle virkningsberegninger av ITS basert på samfunnsøkonomiske prinsipper. Utgangspunktet skal være de ITS tiltak beskrevet i de deltakende lands ITS håndbøker. Prosjektet skal også avdekke om ITS kan innebære andre nytter enn de som vanligvis inkluderes i samfunnsøkonomiske analyser. Det skal arrangeres workshops der aktuelle problemstillinger diskuteres.Abstract: To project aim is to produce an simple model for CBA calculation of ITS measures based on already known knowledge in the two countries.
Item type:

Powered by Koha