VTI National Transport Research Database

Förstudie utveckling av metod och verktyg för framtag av nedbruten socioekonomisk indata samt för känslighetsanalyser i form av scenariobaserade prognoser (Pre-study: Development of methods for zone-specific estimates; sensitivity analysis of scenario-based forecasts)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2013-02-18 -- 2013-10-01 Registration number:
  • Trafikverket 2013/12354
Subject(s): Online resources: Abstract: Ingående moment: A: Socioekonomiska indata B: Transportefterfrågan, med visst fokus på persontransporter C: Kostnadsuppskattning detaljerad tidsplan D: Ägande och förvaltning Se vidare mera detaljerad beskrivning för projektets genomförande i bilaga "Socioekonomiska indata till transportmodeller, metodutveckling på lång sikt" och "Scenariobaserad prognosmodell", båda daterade 5/2-2013. Tyngdpunkten i WSP:s arbete ligger i moment A och tyngdpunkten i KTH:s arbete ligger i moment B. En gemensam arbetsgrupp bildas för att leda projektet, under ledning av WSP.
Item type:

Powered by Koha