VTI National Transport Research Database

Integrerad logistikutveckling för hållbarhet och konkurrenskraft (Integrated logistics development for sustainability and competitiveness)

  • Woxenius, Johan
  • Göteborgs universitet, Universitet eller högskola, 202100-3153
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2008-09-01 -- 2011-12-31 ; 9900000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200801808
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Syftet med projektet är att studera operativ effektivitet och miljömässig hållbarhet inom transport- och logistiksystemet. Fokus är på de interorganisatoriska gränssnitten och hur välutvecklade samarbetsformer skapar nya affärsmöjligheter och undanröjer hinder för förbättringar av hållbarhet och konkurrenskraft. Projektet är uppdelat i fem fokusområden som alla bidrar till det övergripande syftet: (1) Miljörelaterade ramvillkor, (2) Effektiva logistik- och transportlösningar, (3) Operativ transporteffektivitet (4) Transportköparens kravbild, och (5) Förändrade arbetssätt och aktörsroller i logistiknätverk ökad hållbarhet genom samverkan. Resultat och förväntade effekter: Effektmålet är att transport- och logistiksektorn skall minska sina koldioxidutsläpp. Den kunskap som utvecklas inom projektet skall bidra till att denna förändring kan göras utan negativa effekter på den företagsekonomiska effektiviteten och den svenska industrins konkurrenskraft. Snarare avser forskningen att långsiktigt bidra till att dessa förändringar kan utnyttjas till affärsmässiga fördelar. Uppläggning och genomförande: Projektet ingår som en del av den större satsning som nu görs gemensamt av Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet med inriktning på logistik och hållbarhet. På detta sätt bidrar projektet till att knyta ihop de centrala forskargrupperna i Northern LEAD, det nystartade kompetenscentret inom logistikområdet. För att genomföra projektet kommer 5-6 doktorander att involveras. Seniorforskning och handledning kommer att ske över delprojektsgränserna i nära samarbete mellan högskolorna. Projektet drivs i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor, dels genom en industridoktorand med anställning på Schenker och dels genom den forskning som kommer att bedrivas tillsammans med involverade företag och organisationerAbstract: Goals/targets The aim of the project is to study operational efficiency and environmental sustainability within the transportation and logistics system. The project focuses on the inter-organisational boundaries and how new types of collaborative arrangements create new business opportunities and remove obstacles concerning sustainability and competiveness. The project is divided into five focal areas that all contribute to reach the overarching aim: (1) Environmental framework conditions, (2) Efficient logistics and transportation solutions, (3) Operational transportation efficiency, (4) The demand requirements of transportation buyers, (5) Changed actor roles in logistics networks increased sustainability through collaboration. Result and effects: The aim is that the transportation and logistics sector will be able to reduce their emissions of carbon dioxide. The knowledge developed in the project shall contribute to this change without negative effects on the economic efficiency and the competiveness of the Swedish industry. Rather, the research aims at contributing to these changes so that they can be turned into business opportunities. Planning and implementing: The project is part of a larger effort in the area of sustainable logistics, which is jointly carried out by the University of Gothenburg and Chalmers University of Technology. In this way, the project contributes to linking the central research groups of Northern LEAD, a newly started competence centre within the logistics area. Five to six doctoral students will be involved in the project. Research by senior researchers and supervision will be carried out across the focal areas and in close collaboration between the two universities. The project is carried out in close collaboration with industry and the public sector, partly through an industrial doctoral student employed by Schenker, and partly by the research work that will be conducted together with the involved firms and organisations.
Item type:

Powered by Koha