VTI National Transport Research Database

SENDSMART (SENDSMART)

  • Lindholm, Maria
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-09-15 -- 2014-09-15 Registration number:
  • Vinnova 201202392
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte och mål: Det långsiktiga målet är att utveckla hållbara gods-, bygg- och avfallstransporter som leder till minskad buller-, hälso, - och klimatpåverkan samt skapar en mer attraktiv och konkurrenskraftig stad. Projektet syftar till att samla och integrera implementering av såväl planering, affärsmodeller, styrmedel, incitament som fordonsteknik och ITS. Lösningarna måste vara kommersiellt gångbara. Förväntade effekter och resultat: SENDSMART skall bidra till att utvecklingen inom de olika lösningsområdena (logistiksystem; teknik- och ITS-lösningar; samt, policy, styrmedel och incitament) samspelar och bidrar till en positiv utveckling av staden och regionen som helhet. Projektet förväntas också bidra till en ökad förståelse mellan de parter som ingår i projektet och därmed större möjligheter att samarbeta mellan olika typer av aktörer för att hitta gemensamma lösningar. En handlingsplan med rekommendationer för arbetet framåt i en C-fas kommer att tas fram där gods- och persontransporter är integrerade. Planerat upplägg och genomförande: SENDSMART har fem arbetspaket: WP 1 Godsförsörjning; WP 2 Bygg- och anläggning samt WP 3 Avfallshantering. Dessa arbetspaket kommer att utveckla och testa nya och innovativa lösningar för styrning och konsolidering av godsflöden, affärsbaserad samverkan och förbättrat resursutnyttjande. Därtill kommer WP 4 Utvärdering, som löper under hela projektet, samt WP 5 Visualisering och spridning, som kommer att säkra god dialog och spridning av resultaten. Projektet leds av CLOSERAbstract: SENDSMART focuses on three main activities that together generate the majority of freight related transport work; Goods distribution, Construction work and Waste management and recycling. SENDSMART addresses three main challenges which require new and innovative freight transport solutions in cities; controlling and consolidating freight flows, commercially based cooperation and improved resource utilization. The challenges require implementation of integrated solutions with commercial viability
Item type:

Powered by Koha