VTI National Transport Research Database

Metodstudie för utvärdering av räckviddsoro (Method study for evaluating range anxiety)

  • Wahlberg, Niklas
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-09-01 -- 2013-03-31 Registration number:
  • Vinnova 201202403
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Räckviddsoro är ett vedertaget begrepp för den oro förare av rena elfordon känner inför en begränsad räckvidd och svårigheterna med att ladda. Projektet syftar till att utforma en metod som kan påvisa ett verktygs effekt för att minska eller eliminera räckviddsoro vid körning med el- och hybridfordon. Detta innebär att: - Utforma rekommendationer hur räckviddsoro kan utvärderas - Utforma ett utvärderingsförslag som kan användas vid utvärdering av räckviddsoro Förväntade effekter och resultat: Resultatet av projektet kommer att vara en beskrivning som kan vara till stöd vid utvärdering av räckviddsoro med avseende på: - Planering - Genomförande - Analys Planerat upplägg och genomförande: Genom att identifiera, analysera och testa metod(er) för utvärdering av räckviddsoro kan rekommendationer ges avseende "best practice". Arbetet karakteriseras av individuellt arbete som diskuteras under två huvudworkshops (t.ex., genom SWOT analys, expertutvärdering, brainstorming, etc.). Avslutningsvis genomför ett seminarie där resultatet presenteras och diskuteras. - Förberedelse (aug-12 till nov-12) - Workshop 1 (20-12 sep-12) - Metodutförande (nov-12 till jan-13) - Workshop 2 (jan-13) Avslutande seminarie i feb-13. Abstract: Range anxiety is a term for the concern of drivers of pure electric vehicles feels about the limited range and difficulty to charge. It is an important factor of the difficulties for introducing electric vehicles widely in Sweden. This project aims to develop a method that can detect a tool's ability to reduce or eliminate range anxiety. This includes also characterizing the problem of evaluating range anxiety. By identifying and testing a methodology for evaluating range anxiety we can give recommendations for best practice.
Item type:

Powered by Koha