VTI National Transport Research Database

SSPA AQUO (SSPA AQUO)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-10-01 -- 2015-09-30 Registration number:
  • Vinnova 201202299
Subject(s): Abstract: Nyligen framtagna direktiv beskriver behovet av att begränsa utstrålat buller från fartyg för att minska de negativa konsekvenserna för marint djurliv. Målet är att förse beslutsfattare med riktlinjer, accepterade av varv och redare, hur utstrålat buller från fartyg kan undvikas för att ej störa det marina djurlivet. Förväntade effekter och resultat: På sikt kommer utstrålat buller från fartyg att kunna minska väsentligt, definitivt till nivåer som inte skall behöva störa det marina livet. Planerat upplägg och genomförande: Projektet kommer att beskriva ett antal lösningar dels avseende fartygskonstruktion (inkluderande propellerbuller med och utan kavitation) samt lösningar relaterat till var fartyg får framföras. I projektet kommer relevanta metoder och verktyg att användas för att kunna utvärdera effektiviteten av de lösningar som presenteras för att minska bullerutstrålningen. Datormodeller kommer att utvecklas och modellförsök utföras för att kunna prediktera bullerutstrålning från fartyg inkluderande propellerkavitation och interaktion med fartygsskrov. Abstract: Recent directives outline the need to mitigate underwater noise footprint due to shipping, to prevent negative consequences to marine life. In that context, the final goal of AQUO project is to provide to policy makers practical guidelines, acceptable by shipyards and ship owners. The list of solutions will be split into solutions regarding ship design (including propeller and cavitation noise), and solutions related to shipping control and regulation. The project is supported by relevant methods and tools.
Item type:

Powered by Koha