VTI National Transport Research Database

Långsiktigt hållbara transportlösningar för dagligvarusektorn (Long term sustainable transport solutions for the everyday commodity sector)

  • Bark, Peter
  • TFK - Institutet för transportforskning, Ideell förening, 802015-4236
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2008-09-01 -- 2010-11-30 ; 1350000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200801809
Subject(s): Abstract: Projektet förväntas visa att det finns ett antal större flöden av dagligvaror i Sverige som tillsammans med annat högförädlat gods kan skapa underlag för samordnade hållbara och till stor del intermodala logistik- och transportlösningar. Dessa lösningar avses att utvecklas i samverkan med aktörer inom dagligvarusektorn samt något eller några transportföretag som samlastar och transporterar högförädlat gods, främst som paket och styckegods. Projektet förväntas visa hur ett antal relationer för samordnade och/eller intermodala transporter, kan skapas utifrån de flöden som avses att identifieras i projektets inledning. Projektet förväntas ge ett underlag för att specificera hur ett nytt koncept för vägfordon som anpassas för distribution samt transporter över medellånga avstånd av lösa och/eller utbytbara lastbärare kan utformas. Dessa lösningar avses främja såväl ett mer effektivt och rationellt fordonsutnyttjande, en effektivare och mer miljövänlig distribution samt underlätta användning av intermodala transporter när så är möjligt. Vidare förväntas projektet visa hur intermodala transporter kan göras mer attraktiva och erbjuda nya logistiska möjligheter genom användning av lastbärare som till exempel möjliggör lättare/snabbare lastning och lossning. I andra fall förutsätts lastbärare kan klara samlastning av gods som fordrar olika temperaturzoner. De möjliga logistiska fördelarna av att införa flera temperaturzoner i en och samma lastbärare har beskrivits i tidigare studier. TFK har även medverkat i ett demonstrationsprojekt och kartlagt effekterna av att införa tre temperaturzoner i en och samma lastbärare. Projektet förväntas visa hur framtida lastbärare kan utformas för att erhålla en god transportekonomi och rationella transporter i ett framtida hållbart transport- och distributionssystem. Beträffande temperering av lastbärare förväntas det parallella projektet Hållbara tempererade transporter ge kunskap och information om hur ett effektivt energiutnyttjande och en ökad hållbarhet kan åstadkommas vid tempererade transporter (kyla, frys och vintertid uppvärmning). Detta med hjälp av ny- och vidareutvecklade system och tekniska lösningar för temperering. En koordinering med projektet Hållbara tempererade transporter avses att fortlöpande ske.Abstract: In 2007 TFK established a research co-operation with the everyday commodity sector. The intention was to map why this sector mainly used road transports for its big flows, and only in a small amount used rail transports. It was detected that an extensive structural change period was started about 20 years what meant that the number nodes, or distribution centers decreased to a few units. On the basis of experiences and results from earlier studies be suggested a project with aim that: - map everyday commodity enterprises flows concerning kinds of goods, volumes and flow patterns. - together with problem owners within the everyday commodity sector and the transport sector develop competition neutral transport - and logistics solutions what intends to decrease the sector´s resource consumption for transports, decrease its environmental impact and to create in the long term sustainable transport and logistic solutions. - develop solutions, and choice models in order to can to choose, and to adapt, load wearer pursue premium goods and everyday commodities that is formulated, or can be adapted, for effective long distance transports on road, distribution and intermodal transports. - develop a model for comparisons of transport set-ups on the basis of an environment - and durability perspective analog with a transport economic assessment of the set-ups. An objective is that through this project carry out a continued work against to the trade sector for long-term sustainable transport solutions for daily products. As bases for this is an objective also to create and compilea a picture and description of how the flows of everyday commodities goods are shaped in Sweden and which heavy flows that is. The project is expected to show a number high density flows of everyday commodities in Sweden that along with other highly processed goods can create a basis for timed sustainable and to a large extent intermodal logistics and transport solutions. These solutions are intended to be developed in collaboration with operators within the everyday commodity sector and also some transport companies that collects and transports highly processed goods, mainly as genral cargo and parcels. The project is expected to show how a number relationships for timed or intermodal transports, can be created on the basis of those flows as been identified in the project´s introduction. The project is expected to give a basis in order to specify how a new concept for road vehicle pursues that to be adapted for distribution and transports over means long distances of interchangeable load carriers can be formulated. These solutions are intended promote as well one more effective and rationalized vehicle use, one more effective and more environmentally friendly distribution and to facilitate use of intermodal transports when so is possible. Furthermore, the project is expected show how intermodal transports can be done more attractive and to offer new logistic possibilities through use of load carriers that for example make it possible to easier/faster loading and unloading tce vehicle. In other cases is required load carrier can clear consolidating of goods that request various temperature zones. The possible logistic advantages of introducing several temperature zones in one and same load carrier has been described in earlier studies. TFK has also contributed in a demonstration project and mapped effects of introducing three temperature zones in one and same load carrier. The project is expected show how future load carrier can be designed in order to receive a good transport economy and rationalized transports in future sustainable transport- and distribution systems. Regarding tempering of load carrier is expected the analog project Sustainable temperate transports that will give knowledge and information about how one efficiently energy use and an increased durability can be achieved in temperate sensitive transports. This with the aid to renewing, and develop systems and technical solutions for tempering.
Item type:

Powered by Koha