VTI National Transport Research Database

Hållbara transporter i landsbygdsturismen (Sustainable transport in rural tourism)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2011-01-01 -- 2013-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2010/11739
Subject(s): Online resources: Abstract: Natur och äventyrsturism är en snabbt växande bransch i många landsbygdsområden i norra Sverige. Dessa områden attraherar besökare bland annat på grund av den vackra och speciella naturen. Med ett snabbt växande antal besökare uppstår problem p.g.a. stora brister i kollektiva transporter och långa avstånd. Andelen privata bilar på vägarna och i destinationsorterna orsakar under högsäsongen problem. Projektets syfte är att hitta praktiska och långsiktiga lösningar för transporter i glesbygdsområden där landsbygdsturismen är en viktig och växande del av näringslivet. Tjänster som är tänkta att utvecklas i projektet finns inom områdena: - Långväga transporter av besökare - Närtransporter inom destinationerna - Varutransporter till och inom områdena - Informationssystem för ett effektivare utnyttjande - Samhällsplanering för att förebygga problem vid expansion. Behov som projektet möter: Attrahera nya grupper besökare och behålla en stabil och växande grupp besökare. Skydd av känslig natur. Bättre transportsystem för att undvika olyckor. Bättre och enklare tillgänglighet för besökare. Lösningar som är ekonomiskt och miljömässigt uthålliga. För att efterfrågan på utvecklade tjänster ska vara uthålliga måste de vara: • Lättillgängliga • Prisvärda • Paketerade på ett bra sätt (Hela Resan) • Bidra till hållbar turismutveckling • Bidra till miljömålen Jämställdhet: kvinnors och mäns resmönster ser olika ut. Genom att erbjuda andra alternativ än privat bilism gynnas kvinnors resmönster. Miljö: genom att projektet till stor del kommer att arbeta med att överföra privatbilism till annat resande bidrar projektet till klimatmålen.Abstract: Nature and adventure tourism is a quickly growing business in many rural areas within the Northern periphery area. These areas attract tourists because of the areas nature, beauty and low population density. For transport and the climate change this is a problem as with increasing number of visitors there are increasing numbers of private cars on the roads and public communication and transports are often poor, distances long and/or difficult to overcome in other ways. The project aims at achieving practical and long term solutions for transport services in areas in the Northern Periphery where rural tourism is an important and growing part of the business community. Potential products and services to be developed in main project: - Transport of long distance visitors to and from the areas. - Transport of visitors within the areas. - Transports of goods. - New services based on information systems. - Society planning. Needs that the project addresses: Attract new groups of visitors. Keeping an stable and growing number of visitors. Protect vulnerable environment. Better traffic/transport systems to avoid congestion and accidents. Demands that the project addresses: Better and easier accessibility for visitors. Solutions that is economically and environmentally sustainable. To make the demand for the services viable they have to: • Be easy to access • Be reasonable in pricing • Be packaged in a way acceptable to visitors • Be reliable • Contribute to sustainable tourism development • Contribute to the environmental policies. Added value to the programme area after successful implementation of the project and transnational impact: Possibilities for expanding market and more jobs. Better planning for future expansion of the areas tourism industries. Better efficiency in transport. The issues addressed by the project would apply to other expanding tourism areas in rural areas in the Northern Periphery. With a broad transnational partnership the project can develop a variety of services and also tools for planning that could be transferable between partner countries and also to other areas.
Item type:

Powered by Koha