VTI National Transport Research Database

Ökat resande med kollektivtrafik i Göteborgsområdet (Increased travel by public transport in the Gothenburg area)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-11-19 -- 2011-11-01 Registration number:
  • Trafikverket 2010/11748
Subject(s): Online resources: Abstract: Befolkningsökningen och regionförstoringen ökar trycket på transportinfrastruktur och miljö. Likaså skapar omstruktureringen i svenskt näringsliv och tillväxten av kunskaps- och tjänsteföretag behov av goda kommunikationer på allt längre avstånd. Med dagens trend innebär detta att bilresandet kommer att öka kraftigt vilket inte är förenligt med målen att minska miljöbelastningen från trafiken. För att bryta trenden krävs en väl utvecklad och attraktiv kollektivtrafik med hög tillgänglighet till regionens målpunkter. Om Göteborg skall behålla sin attraktivitet för boende och näringsliv och vara en motor för regionen krävs att betydligt fler transporter görs med gång, cykel och kollektivtrafik. Metod: Genom att utveckla samarbetsformer där alla inblandade aktörer i regionen tar ett större gemensamt ansvar för genomförandet och utbyggnaden av kollektivtrafiken. Syfte: - Utveckla samarbetsformerna och arbetssättet i ett genomförandeskede. - Ge förslag på organisationsformer. Mål: - Att minst 40 procent av resorna i Göteborgsregionen ska ske med kollektivtrafik 2025. Omfattning och tidplan: Analys av genomförda pilotprojekt i regionen och liknande projekt i andra delar av landet och världen. Analysen genomförs under år 2010 och slutrapporteras i december 2010.Abstract: Background: Population growth and regional expansion increases the pressure on transport infrastructure and the environment. Also creates the restructuring of Swedish industry and the growth of knowledge and service needs for good communications at longer distances. With the current trend, this means that car travel will increase significantly, which is not consistent with the objectives of reducing the environmental impact of traffic. To break this trend requires a well-developed and attractive public transport system with high availability to the region's destinations. If Gothenburg to maintain its attractiveness for residents and businesses and be an engine for the region requires significantly more shipments are made by walking, cycling and public transport. Method: By developing cooperation with all relevant actors in the region to take greater shared responsibility for the implementation and expansion of public transport. Purpose: - Develop forms of collaboration and working in an implementation stage. - Provide suggestions for organizational forms. Goal: - That at least 40 percent of the trips in the Göteborg region shall be by public transport 2025th Scope and schedule: Analysis of completed pilot project in the region and similar projects in other parts of the country and the world. The analysis carried out in 2010 and the final report in December 2010.
Item type:

Powered by Koha