VTI National Transport Research Database

Ökad folkhälsa genom kollektivtrafikens fördubblingsprojekt: kunskaps- och metodstöd för kollektivtrafikens hälsoeffekter (Improved public health by the Swedish public transport 'Doubling Project': Knowledge and method support for public transportation health benefits)

  • Wennberg, Hanna
  • Trivector Traffic AB, Svenskt företag eller organisation, 556555-1701
Sponsors, duration, budget: Trafikverket Registration number:
  • Trafikverket 2010/84722
Subject(s): Online resources: Abstract: Hälsa är ett av transportpolitikens hänsynsmål (Prop. 2008/09:93) samtidigt som fysisk aktivitet pekas ut som ett prioriterat målområde för folkhälsopolitiken (Prop. 2007/08:110). En satsning på mer aktiva transporter genom satsningar på kollektivtrafik såsom Fördubblingsprojektet avser skulle bidra till både ett mer hållbart transportsystem och en främjad folkhälsa. Kollektivtrafik har dokumenterat positiva hälsoeffekter eftersom vardagsmotionen ökar genom att man går och cyklar mer. Trots vetskapen om synergieffekterna mellan kollektivtrafik, gång, cykel och folkhälsa saknas kunskap om hur man på ett överskådligt och tillräckligt enkelt sätt beskriver kollektivtrafikens olika hälsoeffekter. Det saknas också överskådliga skattningar av den sammantagna hälsonytta som Fördubblingsprojektet kan medverka till. Det finns ett behov av utvecklat kunskaps- och metodstöd när det gäller kollektivtrafikens hälsoeffekter. Flertalet tidigare hälsorelaterade studier av transportmedelsval är genomförda i USA och England – få har koppling till just kollektivtrafik och få gäller för svenska förhållanden. Föreslaget projektet syftar till att ta fram en uppskattning av hälsoeffekterna av kollektivtrafikens fördubblingsprojekt samt att utveckla en metod för hur hälsoeffekterna av ökad kollektivtrafik kan beräknas. Projektet kartlägger hälsofördelar/risker med kollektivtrafik i ett samhällsperspektiv utifrån föreliggande kunskap och erfarenheter. Kvantifieringen och värderingen av hälsoeffekterna görs i tre steg (Litman, 2010). Först undersöks hur och hur mycket människor reser genom RES och genom mer detaljerade studier av bytesbeteende i kollektivtrafiken. Därefter bestäms hur resandet påverkar hälsan med avseende på trafiksäkerhet, avgasemissioner, fysisk aktivitet, psykiska hälsoaspekter och välbefinnande samt jämlikhetsaspekter i form av ekonomiska och fysiska möjligheter till tillgänglighet. Här utvecklas och rekommenderas några metoder för hur dessa faktorer kan översättas till sparade liv, besparingar i sjukvård, rehabilitering och andra stödåtgärder, etc. Slutligen översätts hälsoeffekterna till monetära termer med hjälp av generella hälsoekonomiska utvärderingsmodeller (t ex Trafikverkets Cykalk 1.0). Projektet rapporteras i en slutrapport som redovisar en uppskattning av dagens potential, potential för Fördubblingsprojektet samt rekommendationer till metod för beräkning av hälsovinster med avseende på (ökad) kollektivtrafikanvändning.Abstract: Public health is a target in the Swedish transport policy (Prop. 2008/09: 93) and physical activity is identified as a priority target area for the Swedish public health policy (Prop. 2007/08: 110). Ensuring active transport by promotion of public transport such as the Swedish public transport 'Doubling Project' contributes to more sustainable transportation as well as to improved public health. Public transport has documented health benefits by increased everyday exercise in terms of walking and cycling more. Despite the awareness of synergies between public transport, walking, cycling and public health, there is a lack of knowledge on how to comprehensively and simply describe public transport health effects. There is also a lack of estimations of the potential health benefits of the Swedish public transport 'Doubling Project'. There is a need for knowledge and method support for the health effects of public transport. Previous studies have mainly focused on health issues and are conducted in the United States and Britain – few deals with public transport and with Swedish conditions. The proposed project therefore aims to develop an estimation of the effect of the Swedish public transport 'Doubling Project' and to develop a method for calculating health effects of improved public transport. The project identifies health benefits/risks of public transport in a social perspective based on current knowledge and experience. The quantification and valuation of health effects is done in three steps (Litman, 2010). Firstly, the project examines how and how much people travel by RES and by more detailed studies of transfer behavior in public transport. Secondly, how travel affects health is determined in terms of traffic safety, exhaust emissions, physical activity, psychological health and wellbeing as well as equality by economic and physical accessibility. Here methods are developed and recommended for how these factors can be translated into number of lives saved, savings in medical care, rehabilitation and other support measures, etc. Finally, health benefits are translated into monetary terms by using general health economic evaluation models (e.g. Cykalk 1.0 by the Swedish Transport Administration). The project is reported in a final report presenting an estimation of current potential, the potential for the Swedish public transport 'Doubling Project' and recommendations on a method for calculation of health benefits in terms of (increased) public transport use.
Item type:

Powered by Koha