VTI National Transport Research Database

BISEK (BISEK)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-04-01 -- 2014-04-30 ; 4566 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/11697
Subject(s): Online resources: Abstract: BISEK, Bilens Sociala och Ekonomiska betydelse är ett branschgemensamt forskningsprogram. Deltagande finansiärer har varit Vägverket, VINNOVA, Statens Vegvesen, NAF, MOSK, BILSweden, Folksam. Forskningssamarbetet syftar till att ta fram bättre kunskaper om hur välfärd hos individer och hushåll påverkas av förändrade villkor för bilanvändning och bilinnehav, samt hur anpassningen sker. Bisek finansierar forskning om bilens sociala och ekonomiska betydelse för hushåll och individer i det moderna samhället. Under perioden 2005-2009 disponerar projektet 14 miljoner kronor. Bakom Bisek samverkar organisationer och offentliga myndigheter i Sverige och Norge. Ett arbete pågår i Biseks styrgrupp med att analysera och överväga en eventuell fortsättning av Biseks verksamhet sedan nuvarande avtalsperiod mellan finansiärerna gått ut 2009. En samlad utvärdering av Biseks verksamhet planeras också ske senare under 2009/2010 då alla resultat från den forskning Bisek finansierat finns framme. Föreliggande ansökan gäller finansiering av en fortsättning på BISEKAbstract: In the spring 2005 the Norwegian and Swedish Road Administrations and Vinnova (the Swedish Agency for Innovation Systems) together with a number of Swedish motorists’ organisations, the Norwegian motorist organisation NAF, Bil Sweden – MRF and the Swedish insurance company Folksam initiated a five year research program addressing specifically the social and economic aspects of the automobile. The research financing initiative Bisek is particularly focused on how the social conditions of households, elderly, children, and young people in cities and in rural areas, are affected by the economic conditions of owning and driving a car. Additionally, the social and economic impacts of new automobile technology will be addressed in the research financed by Bisek. This application addresses a continuation of BISEK after the first period.
Item type:

Powered by Koha