VTI National Transport Research Database

Metodutveckling och framtagande av åtgärdsbank för att beräkna energianvändning, Klimatpåverkan och andra miljöeffekter med hjälp av trafikinformation (Method development and production of measure bank to calculate the energy, Climate change and other environmental impacts by using traffic information)

  • Genell, Anders
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2012-04-20 -- 2012-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2012/28601
Subject(s): Abstract: Framtagande av metod för beräkningsmodell och en enkel effektmall att utifrån dagens trafikinformation kunna beräkna nyttan och miljöeffekterna av denna samt effekterna av en utvecklad trafikinformation. Metoden ska omfatta trafikslagsövergripande trafikinformation och för beräkning av miljöeffekterna kan dagens nyckeltal användas men också utvecklade nyckeltal kan föredras. Framtagande av åtgärdsbank utifrån dagens trafikinformation för att få bättre energianvändning, klimatpåverkan och andra miljövinster. Åtgärdsbanken skall omfatta trafikslagsövergripande trafikinformation.Abstract: Development of method for calculation and a single output template that based on current Traffic information to calculate benefits and its environmental impact and the effects of significant Traffic information. The method should include intermodal Traffic information and for the calculation of the environmental impact, today's key data used but also developed ratios may be preferred. Development of action based on current measure bank of Traffic information for better energy use, climate change and other environmental benefits. The measure bank shall include intermodal traffic.
Item type:

Powered by Koha