VTI National Transport Research Database

Utveckling av simulatorverktyg för ERTMS (Development of simulator tools for ERTMS)

  • Peters, Björn
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2011-01-01 -- 2014-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2011/83326
Subject(s): Online resources: Abstract: Introduktionen av bland annat ERTMS (European Rail Traffic Management System)innebär stora förändringar i lokförarens informations- och arbetsmiljö Det finns därför ett stort behov av att öka kunskapen om hur dessa förändringar påverkar lokförarens körbeteende och i förlängningen säkerhet och tillgänglighet i järnvägssystemet. Övergången till nya signalsystem och gränssnitt innebär bl.a. att många (uppskattningsvis ca 3000) lokförare kommer att behöva vidareutbildning och träning. Dessutom kommer grundutbildningen för lokförare att förändras. Detta projekt syftar till att utveckla metoder och verktyg för att studera och utvärdera nya användargränssnitt (särskilt med tanke på införandet av ERTMS) i tågförarmiljön med avseende på säkerhet och utbildningsbehov. Arbetet är planerat i tre teman: 1. Simulatorverktyg: En bakgrunds- och behovsinventering kommer att genomföras. Den tågsimulator som utvecklats på VTI inom ramen för EU projektet ITERATE (se www.iterate-project.eu) kommer att kompletteras med ytterligare detaljer i förargränssnittet. Simulatorn används för tillfället i experimentella studier i 6 olika länder inklusive Sverige. Vidareutveckling, planerad inom detta projekt, kommer även att inkludera verktyg för instruktör/försöksledare t.ex. en ban- och händelseeditor. 2. Metodutveckling: Metoder för att testa och utvärdera olika användargränssnitt, t.ex. identifiering av möjliga användarproblem, scenarier m.m. Dessutom utveckla mätmetoder med koppling till provkörningar och utvärderingar av erfarenhetsdrift. 3. Utbildning: Simulatorbaserade utbildningar kommer att bli viktiga verktyg för att på ett effektivt och verklighetstroget sätt utbilda tågförare på nya typer av gränssnitt och interaktionssätt. Resultaten från de experimentella studier som ska genomföras i detta projekt kommer att presenteras i form av rekommendationer för utformning av framtida förargränssnitt och utbildningsmetoder för tågförare. Simulatorprogramvaran kommer att erbjudas alla professionella användare i form av s.k. delad källkod.Abstract: The introduction of e.g. ERTMS (European Rail Traffic Management System) will cause great changes in the train drivers’ information and working environment. Thus, there is an important demand for enhanced knowledge concerning the impact of this change on driver behaviour and in larger perspective traffic safety and accessibility. The change to new signaling systems and interfaces will require further education and training for a large number of train drivers (approx. 3000) in Sweden. Furthermore, the basic training of train drivers has to be revised. This project aims at developing methods and tools to be used to study and evaluate new user interfaces (specifically considering the introduction of ERTMS) in the train drivers’ environment focusing on safety and education/training. The work plan is divided into three themes: 1. Simulator based training tools: A state of the art review and a user needs analysis will be carried out. The train simulator developed at VTI within the EU-project ITERATE (see http://www.iterate-project.eu) will be further developed and equipped more a realistic driver’s cab and controls. The simulator is currently being used in experimental studies in 6 countries including Sweden. Further development planned within this project will include tools for the operator/trainer/test leader e.g. a rail and event editor. 2. Method development: Methods to test and evaluate different user interfaces; e.g. identification of potential handling problems, scenarios etc. Furthermore, evaluation methods applicable to test drives and experience from full scale operation. 3. Education and training: Simulator based training will be an important and (cost) effective tool to safely train drivers in a realistic way in the use of new interfaces and functionalities. The results from the experimental studies that will be performed in this project will be presented in the form of recommendations for future design development of the user interface and training methods for train drivers. The simulator software will be offered to all professional users as shared source code.
Item type:

Powered by Koha