VTI National Transport Research Database

Simuleringsverktyg för optimering av miljö- och kostnadseffektivitet (Total cost of ownership and environmental impact simulation)

  • Larsson, Jonas
  • Volvo Construction Equipment AB, Svenskt företag eller organisation, 556021-9338
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2010-08-15 -- 2013-08-15 Registration number:
  • Vinnova 200904127
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Målet är att få fram verktyg som Volvo CE kan nyttja för att hjälpa våra kunder optimera sina siter så att anläggningsmaskinerna nyttjas optimalt och därmed sänker bränsleförbrukningen per mängd lastat material och den totala användningskostnaden inklusive service och underhåll. Resultat och förväntade effekter: Det finns en potential för en CO2-reduktion på kring 20% för en site beroende på kvaliten på sitens initala planering. Volvo CE blir mer konkurrenskraftigt eftersom kunderna kommer uppfatta företaget som insatt i kundernas applikationer och behov av service och underhåll. Projektet resulterar främst i ett verktyg för siteoptimering. Uppläggning och genomförande: KTH handleder en industridoktorand vid Volvo CE samt bedriver eget arbete kring storskalig logistikoptimering och operatörsmodeller som tar hänsyn till arbetsbelastning. Volvo CE samarbetar med Skanska där Skanska tillhandahåller siter som Volvo kan mäta vid under längre tid för validering av de verktyg som tas fram. Abstract: Goals/targets: The goal is to develop tools that Volvo CE kan use to help our customers optimise their sites and thus lower fuel consumption per amount of loaded material and the total cost of ownership including service and maintenance. Result and effects: There is a potential for a CO2 reduction of about 20% for a site depening on initial site plan quality. Volvo CE gains competetiveness as customers will perceive the company as well aware of their applications and need for service and maintenance. The project mainly results in a tool for site optimisation. Planning and implementing: KTH supervises an industrial PhD student at Volvo CE and carries out own work on large scale logistics optimisation and operator models that regard workload. Volvo CE collaborates with Skanske, where Skanska provides sites where Volvo can measure during long periods of time in order to validate the tools developed.
Item type:

Powered by Koha