VTI National Transport Research Database

Blyfri elektronik för krävande fordonsapplikationer (Lead-free electronics for demanding automotive applications)

  • Ekman, Göran
  • Stoneridge Electronics AB, Svenskt företag eller organisation, 556442-9388
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-03-01 -- 2013-03-30 Registration number:
  • Vinnova 201002853
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet ska ta fram rekommendationer för implementering av blyfri elektronik för krävande fordonsapplikationer. Elektronik i fordon utsätts för svåra miljöer med extrema vibrationer och höga temperaturer och har samtidigt höga livslängdskrav. Projektet ska utvärdera konsekvenser gällande tillförlitlighet vid långtidsanvändning. Hela produktkedjan inkluderande design, tillverkning och kravsättning vid inköp ska beaktas. Projektet ska också utvärdera testmetoder och accelerationsfaktorer för verifiering av tillförlitlighet och livslängd. Förväntade effekter och resultat: Projektet ska ta fram generisk kunskap om tillförlitlighetsrisker, förekommande felmekanismer och växelverkan med omgivande miljö. Deltagande företag får en guideline för hantering av risker vid omställning till blyfri elektronik. Haverier pga. fel i elektronik kan minskas och projektet ger en unik chans att beakta tillförlitlighet redan på designstadiet. Projektet syftar också till att skapa en nationell kunskapsplattform som även efter projektslut kan bistå svensk industri med kompetens och rådgivning vid implementering och användning av blyfri elektronikhårdvara. Planerat upplägg och genomförande: Projektet genomförs i 7 arbetspaket med delprojektledare från forskningsinstitut och företag. Företagen tillhandahåller information rörande aktuella applikationer och bistår med kartläggning av olika driftsmiljöer. Forskningsinstituten ska identifiera tillförlitlighetsrisker och förekommande felmekanismer samt utvärdera relevanta testmetoder. Projektet ska också ta fram och testa en blyfri prototyp utifrån de riktlinjer som formulerats i projektet. Framtagen kunskap ska anpassas efter företagens behov och ett särskilt arbetspaket är dedikerat denna uppgift. Abstract: There is an urgent need for knowledge about consequences regarding reliability and long term use of lead free electronics for demanding automotive applications. The project will evaluate reliability risks associated with manufacturing and use. Failure mechanisms and environmental triggers that relates specifically to automotive applications will be identified and described. The aim is also to evaluate and compare relevant testing for verification of reliability risks. Recommendations and guidelines for industrial implementation of lead free concepts will be given.
Item type:

Powered by Koha