VTI National Transport Research Database

WiSCoN - Konceptnod för utvärdering av trådlösa sensorer (WiSCoN - wireless sensor concept node)

  • Öhman, Mikaela
  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-01-01 -- 2013-12-30 Registration number:
  • Vinnova 201002109
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Sensorer bidrar med mycket av den data som dagens avancerade fordons behöver. Strömförsörjning och kommunikation sker idag via kablar och en reducering av kablaget skulle medföra bl.a.lägre produktkostnader och högre kvalitet. Trådlösa sensorer skulle också möjliggöra koncept som idag inte är möjliga på grund av kablagebegränsningar. En trådlös demonstrator skall utvecklas och användas för utvärdering av olika hårdvaru- och systemlösningar. Detta görs för att kunna uppnå det övergripande målet: att utvärdera trådlösa sensorer ur ett industrialiseringsperspektiv. Förväntade effekter och resultat: Förväntat resultat är en djupgående förståelse för möjligheter och begränsningar för trådlösa och självförsörjande sensorer i fordonsmiljöer, samt möjlighet att applicera denna teknik i framtida produkter. Effekterna kommer att vara en mindre komplex kablagematta, som väger mindre, kostar mindre, och har färre kvalitetsproblem associerade med kablage komponenter. Planerat upplägg och genomförande: Projektet kommer att börja med en teknikundersökning om kommunikation, energiinsamling, och mellanlagringsmöjligheter. Därefter kommer applikation- och systemaspekter att undersökas för att i slutändan leda till ett val av en demonstratorapplikation i ett fordon. En hårdvaruplattform kommer att tas fram och befintliga energinivåer i fordonszoner kommer att kartläggas. Den utvalda sensorapplikationen kommer slutligen att verifieras i trådlöst utförande mha demonstratorn. Abstract: The project aims at developing a wireless-sensor concept node for studying and evaluating various concepts and technologies needed for wireless sensors for automotive. This is done order to achieve the overall goal of realistically assessing the feasibility of wireless sensors from an industrialization viewpoint.
Item type:

Powered by Koha