VTI National Transport Research Database

Skydd av flygmotorer mot partiklar (inkl. vulkanaska) (Protection of aircraft engines against particles (incl. volcanic ash))

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2010-12-01 -- 2012-06-01 Registration number:
  • Vinnova 201001531
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Problem för flyget med aska från vulkanutbrott har aktualiserat behovet att kunna detektera partiklar i luftintag till flygmotorer. Det föreslagna projektet är ett kort och innovativt projekt som syftar till att finna lämpliga lösningar på denna frågeställning. Projektet ska utreda möjligheter att detektera partiklar och hur motorer ska hantera partiklar i insugsluften. Förväntat resultatet från projektet är studierapporter med genomgång av potentiella teknologier och förslag på koncept. Förväntade effekter och resultat: Det föreslagna projektet är en förstudie med syfte att i detalj kartlägga vilka tekniska lösningar som finns för skydd mot FOD-skador och detektering av partiklar i insugen luft, vad utvecklingsläget och utvecklingsbehovet är. Tanken är att förstudieprojektet ska följas av ett projekt som syftar till att utveckla och demonstrera valda lösningar. Resultat från förstudien är: - Studierapport, med genomgång av tekniska lösningar - Preliminär demonstration av sensorteknik och - Förslag på fortsatt utveckling/demonstration. Planerat upplägg och genomförande: Projektet är en förstudie som genomförs genom litteraturstudier, teoretiska analyser och preliminär demonstration. Projektet är upplagt i sju stycken övergripande arbetspaket: WP 1: Litteraturstudie av skydd mot partiklar WP 2: Litteraturstudie av sensorteknik inom andra tillämpningsområden WP 3: Kravsättning WP 4: Formgivning av QCM sensorkammare med avseende på intern strömning WP 5: Demonstration QCM i testrigg WP 6: Genomföra flygprov med partikeldetekteringssensor WP 7: Koncept och realiserbarhet Abstract: Air traffic problems due to volcanic ash have shown the need to detect particles in aero engine air intake. The project is a short and innovative project with the aim to find solutions to this problem. The project will investigate the possibilities to detect particles and how the aero engine should handle the problem with particles in the air intake. The expected results from the project are study reports with review of potential technologies and concept proposal.
Item type:

Powered by Koha