VTI National Transport Research Database

Holistisk simulering optimering för hållbar och lönsam produktion (Holistic simulation optimisation for sustainable and profitable production)

  • Ng, Amos
  • Högskolan i Skövde, Universitet eller högskola, 202100-3146
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-08-01 -- 2012-12-31 ; 9500000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901592
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte och mål: Projektets mål är att utveckla nya simuleringsbaserade metoder för optimering och kunskapsalstring. Dessa metoder ska kunna användas som stöd när företag ska fatta lönsam och hållbar beslut om sin produktion. Resultat och förväntade effekter: Svensk industri har ett akut behov av att utforska strategier och metoder i avsikt att accelerera effektivitetsutvecklingen och stödja beslutsfattandet för att återfå lönsamhet. Hållbarhet har blivit en främsta faktor som inte bara behöver behandlas vid drift av men även vid design av ett produktionssystem. Det föregående MERA FACTS projektet har framgångsrikt visat en stor potential av att använda simuleringsmetoder i tidiga faser för att stödja utformningen av produktionssystem. Baserat på FACTS, kommer ett integrerat verktyg för virtuell tillverkning att utvecklas för att underlätta för tillverkningsföretag att generera optimal design alternativ samt identifiera och optimera de viktigaste parametrarna på olika nivåer som kan påverka effektiviteten hos fabrikerna. Uppläggning och genomförande: Det nu aktuella forskningsprojektet kommer att utveckla programvaror som integrerar flödessimulering, flermålsoptimering och informationsutvinning. Även kostnads- och energimodeller utvecklade av industriella partners kommer att ingå i programvarorna. Validering av de verkliga fördelarna från olika fallstudierna och anpassning av lösningen till individuella företag kommer att utföras.Abstract: Goals/targets: The aim of this project is to develop new simulation-based methods for the optimisation and knowledge elicitation of manufacturing systems in order to support manufacturing companies to make profitable and sustainable decisions. Result and effects: There is an urgent need for Swedish industry to explore strategies and methods to accelerate the efficiency progress and support decision making in order to regain profitability. Sustainability has become a paramount factor that needs to be considered not only during the operational stage but when a production system is designed. The previous MERA FACTS project has successfully demonstrated the great potential of frontloading the use of simulation methods to support the early stages of production systems design. Building upon FACTS, an integrated virtual manufacturing toolset will be developed to facilitate manufacturing companies in generating multiple optimal alternatives as well as identifying and optimising the most important parameters to support decision making in both system design/re-configuration and continuous improvement processes. Planning and implementing: The project will develop and implement a tool that integrates discrete-event simulation, multi-objective optimisation and data mining techniques. Cost deployment models and energy models developed by the industrial partners will be integrated as well. Validation of real benefits from the business cases and customisation of the solution to individual partners will be performed.
Item type:

Powered by Koha