VTI National Transport Research Database

Design & 3D-placering av informations- & varningsljud för ökad säkerhet & komfort samt förstärkning av varumärke (Design and 3D placement of information and warning sounds for improved safety and comfort)

  • Edgren, Claes
  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-04-01 -- 2015-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201104459
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Design och 3D-placering av informations- och varningsljud för ökad säkerhet och komfort samt förstärkning av varumärke. Nya varnings- och förarstödssystem i bilar medför fler sekundäruppgifter som kräver förarens uppmärksamhet. För att minska den mentala belastningen på föraren kan information ges som en kombination av visuella, auditiva och haptiska signaler. Studier hur spatial placering av ljud påverkar säkerhet, prestationer på körning och sekundäruppgifter kommer att utföras. Metoder och strategier för design av förarstödjande 3D-ljud i bil kommer att utvecklas. Förväntade effekter och resultat: Kunskap om hur viktig placeringen av ljudkällor är för körsäkerhet och sekundäruppgifter. Bättre teknik för att kunna placera ljud i rummet virtuellt. Jämförelse mellan effekter av rumslig placering (3D) för verkliga och virtuellt utplacerade ljudkällor. Svar på om 3D-ljud påverkar förare olika m a p ålder och arbetsminneskapacitet. Rekommendationer till utvecklare kring när, var och hur ljud skall användas. Utvecklad metodik för design och utvärdering av multimodal HMI, med särskilt fokus på ljud. 1 doktorsexamen, 1 docentur, 5 vetenskapliga artiklar, 6 konferensartiklar. Planerat upplägg och genomförande: Projektet leds av en projktledare från VCC och det består av fem st arbetspaket där varje arbetspaket har en utsedd ansvarig.. Se vidare Bilaga 1 (Projektplan mm). Rapportering och uppföljning sker med hjälp av följande mekanismer i projektet: Milstolpemöten (tider enl Bilaga 1) mellan VCC-projektledare och WP-ledare Månadsmöten (projektstatus mm) Månadsrapporter progress jämfört med Projektplan (Bilaga 1) Kvartalsvis rapportering ang ekonomi och läge till VCC projektledare VCC projektledare lägesrapporterar i VINNOVAs webbportal enl Beslutsmeddelande. Abstract: Design and 3D placement of information and warning sounds for improved safety and comfort as well as strengthened brand identity. New in-vehicle warning and driver assistance systems introduce more secondary tasks that need driver attention. In attempt to reduce mental load for the driver, information can be given as a combination of visual, auditive and haptic signals. It will be studied how spatial placement of sound affects driving performance and safety. Methods and strategies for design of in-car driver supporting 3D-sounds will be developed.
Item type:

Powered by Koha