VTI National Transport Research Database

Modeller och kalkyler i infrastrukturell planering: aktörer, förhandlingar, processer (Models in transport planning: actors, negotiations, processes)

  • Summerton, Jane
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-03-01 -- 2011-02-28 ; 1840000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200803180
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet avser Karin Thoressons avhandlingsarbete fram till disputation som en fortsättning av projektet Modeller och kalkyler i infrastrukturell planering: aktörer, förhandlingar, processer som beviljades i december 2005 med tre års finansiering. Syftet med projektet är att bidra till en fördjupad kunskap om användningen av kvantitativa beslutsunderlag i regional transportplanering samt att bilda underlag till en metodutveckling av sådana kvantitativa underlag. Projektet inriktas mot den samhällsekonomiska kalkylmetoden och dess användning inom en fas i den långsiktiga transportplaneringen där denna metod borde ha störst betydelse, nämligen åtgärdsplaneringen. Studien följer den regionala planeringen i tre regioner och fokuserar på de kvantitativa underlagens betydelse i länsplanerna, där valet och prioriteringen mellan olika, delvis konkurrerande investeringsobjekt står i centrum för aktörernas planeringsarbete. Projektet, som följs av en referensgrupp med representanter från Banverket, Vägverket och ledande experter på transportekonomiska kalkyler, framskrider helt planenligt och kommer att resultera i en doktorsavhandling i februari 2011. Doktorsavhandlingen kommer att skrivas i form av en monografi på engelska. Projektet förväntas leda till - en kritisk analys av om och hur kvantitativa verktyg uppfattas och används av olika grupper av regionala aktörer i infrastrukturella förhandlingsprocesser samt vilken roll dessa verktyg har för de beslut som fattas och de åtgärder som vidtas - en analys av vilka policylärdomar som kan dras med utgångspunkt i de empiriska resultaten om modellernas tillämpning inom olika aktörsgrupper Arbetet kommer att inriktas på fortsatta studier av den pågående regionala åtgärdsplaneringen i de valda tre länen: Hallands län, Värmlands län ochVästra Götalands län. Ett fokus i studien kommer att vara den konkreta tillämpningen av den generella metoden Cost Benefit Analysis (CBA), särskilt i anknytning till kritiken om utelämnade aspekter som t ex miljö, regionala utvecklingseffekter, synergi- eller systemeffekter samt jämställdhetseffekter. I tillämpningen av CBA inom transportsektorn möter teorin det konkreta investeringsobjektet, som består av en konkret och specifik potentiell åtgärd som är invävd i tid, rum och intressen. Denna problematik kommer att vara central i fältarbete under hösten 2009 då diskussionen om konkreta objekt antas komma att dominera. Projektet använder kvalitativa metoder i form av intervjuer med relevanta aktörer, dokumentanalys och viss deltagande observation (främst av olika möten mellan aktörer där gemensamma frågor diskuteras).Abstract: This project is a continuation of a doctoral dissertation project that was initiated in March 2006 and funded by VINNOVA. The purpose of the project is to gain in-depth understanding of how quantitative decision-making tools/calculation methods in regional transport are used in concrete planning, as well as to contribution to policy recommendations on possible ways to improve these tools/methods. The project focuses on the use of Cost Benefit Analysis, CBA in regional transport planning in parts of western Sweden. The project is expected to result in a reflective, critical analysis of how quantitative decision-making tools/calculation methods (specifically CBA) are interpreted and applied by various actors in regional transport planning, as well as a analysis of the importance of these roles in prioritizing among possible transport investments.
Item type:

Powered by Koha